Автореферат диссертации по теме "Роль авторитета в анализе динамики системы самоуправления в Узбекистане. (на примере махаллей г.Ташкента и Ташкентской области)"

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА $ТТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

МИРЗО УЛУББЕК НОМЛИ УЗБЕКИСТАН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ

Кулёзма хукукдца УДК 316 (581.1)

калонов комил кулах^матович узбекистонда узини узи

бошкарув тизими динамикасини

тах(лил к,илишда авторитетнинг тутган урни

(Тошкент шахри ва Тошкент вилояти махэллалари мисолида)

Ихтисослик: 19.00.05 - ижтимоий психология, этнопсихология ва социология

Социология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тайёрлангаи диссертавдш

АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент—2000

Диссертация Мирзо Улугбек номндаги Узбекнстон Миллий университета ижтимоин-сиёсий фаилар факультет» социология кафедрасида бажарилган

Илмий рахбар: Расмии оппонентлар:

Етакчи ташкплот:

Фалсафа фанлари номзоди, доцент, АЛ. Гайдаров

Фалсафа фанлари доктора, М. Холматова

Фалсафа фанлари номзоди, доцент, М.М. Маматов

Бухоро Давлат Университет»!

Химоя 2000 шт " ОЛИуК^А Соат да Мирзо Улугбек

номидаги Узбекнстон Миллий университет!! кошидаги социология фанлари номзоди илмий даражасини х,имоя килиш буйича К 067.02.11. Бир маротабалик Бирлашгаи Ихтисослашган Кеигашнинг мажлисида булиб утади. (700095, Тошкеит шахри, Талабалар шахарчаси, Фаробий кучаси 16, Мирзо Улугбек номидаги Узбекнстон Миллий университета ижтимоин-сиёсий фанлар факультета, 505-хона).

Диссертация иши бнлан Мирзо Улугбек номидаги Узбекнстон Миллий университетипинг Илмий кутубхопасида танишиш мумкин. (Манзил: 700095, Тоижент шах,ри, Талабалар шахарчаси).

Автореферат

С *Ч 2000 Й. таркатплли.

Тамгапи мух,р билан тасдикланган такризларингнзни (2 нусхада) Бир маротабалик Бирлашган Ихтисослашган Кешаш илмий котибига (700095, Тошкеит шахри, Талабалар шах,арчаси, Фаробий кучаси 16, Мирзо Улугбек номидаги Узбекнстон Миллий университета ижтимоин-сиёсий фанлар факультета, 505-хона) юборишингизни илтнмос кдпамиз.

Бир маротабалик Бирлашган Ихтисослашган Кенгаш илмий котиби,

психология фанлари номзоди: -'О' ' Г.К,- Тулаганова

Г.К. Тул

Диссертациянинг умумий тавсифи.

киритган Узбекистан Республикасида ижтимоий-иктисодий ривожланиш жараёнларн бошкарув ппимшш мунтазам такомиллаштириб бориш учун давлатчилигтошз тарихида шаклланган миллий кадриятлар ва анъаналарга таяниб иш куришни такозо этмокда. Танланган тадкикот ишида урганилган муаммо Узбекистон узшш узи бошкдрув тизимининг махаллий куринишдаги шакли ма,\алла мисолида ёрнтллди. Узбекистон бозор иктисиднётнга асосланган баркарор фукаролнк жамиятн куриш йулидан борар экан, фикримизча, кадриятлар ва анъаналарнинг махсулп булган мах,алла мазкур йуналишда давлатнинг асосий таяпчп булиб колади. Чункн махалла тарихий ва хозирги кун дат ижтимоий хаётнмизда тушуниш субъектлари ягона истикомат килиш жойи, анъаналар, урф-одатлар, мул о кот шакллари, хукукий, хужалик ва оилавий муносабатлар билан узаро боптнган ижтимоий тузим каби намоён булмокда. Махалла кишиларни бирлаштиради, якинлаштиради. хар бпр инсонга унннг мпллагидан, эътикодидан, снёсий харакаыаридап кагьн назар бир-бнрларига хурмат-эхтиром билан муносабатда булишга чакирадн. Узбек халки учун У рта Осиёда яшовчи бошка халкларда булганидек, махалла бир неча асрлардан бери давлат ва бошкарувнннг негизи булиб келган, яъни бундай жамоаларда одамлар факат худудий, кушничилик биланпша богланмаи, айпи пайтгача ички маънавнй-ахлокин кадриятлар билан хам узшш муносабагда Гплни келмокдалар. Аждодларимиз ёш авлодни тарбиялашида кул келаднган халк аиъаналари, урф-одатларини айнан махаллаларда купайтнрганлар ва асраб-авайлаганлар. "Махалла таъбир жоиз булса, кишнлик жамиятида алохида тарбнявий ахамиятга молик булган узига хос маскандир дейиш мумкин. Бу ноёб тажрнба ахолннинг махалла булиб яшаш тарзи жахоншшг бошка мамлакатларида кам учрайди. Шунинг учун хам инсонни жамият билан бнрга яшашга ургатадиган, шу рухда тарбнялайдиган бирламчи ва бекнёс макон -бу махалладир"1.

Узбекистонда ислох килинаётган ижтимоий-сиёсий тизимда паидо / булаётган янгиланишлар, анъанавнй турмуш тарзини демократлаштириш ва замонавийлаштиришда фукароларниш узини узи бошкариш тизимининг махаплий куринишдаги шакли булган махалланинг урни бекиёсдир. Унинг ижтимоий муаммоларинн тадкик этишнинг долзарблиги кунидагилар билан нзохланади:

Каримов И. Уз келажагамнзни уз кулимиз билан курмокдамиз. // Туркнстон, 1999,

2 феврал.

Биринчидан, х,ар кандай ижтимоий ислохотлар негизида давлат, жамият ва инсоний муносабатларни бошкаруви муаммолари ётади. Албатта, ушбу ислохотларни бир текисда амалга ошиши ва давомийлигини таъминлашда жамиятда истикомат килаётган инсонларнинг иштироки катта ахамият касб этади. Айнан фукароларнинг жамиятдаги ижтимоий хает бошкарув жараёнларида фаол иштирок этиш борасидаги хукукларни руёбга чикиши узини узи бошкарув органлари оркали содир булааи. Шунпнг учуп ижтимоий тизимнинг ушбу мух,им муассасини роли айникса салмоклидир. Чункн у уз фаолиятининг аник ишлаб чикилган механизмига эгадир. Узининг аник худудига эга ва х,ар жнхатдан намуна була оладиган ушбу ижтимоий макон жамиятнинг бошкарув ва назорат шшша фаол иштирок этади.

. Иккинчидан, Махалла шакллаиаётгаи ижтимоин-сиёснй тизимнинг бошка таркибий кисмларига Караганда фукароларнинг мустакил фаолиятини, жамиятнинг турли доираларидаги ижтимоий муносабатларини, унинг давлат ва бошкарув тузилмасини ташкил этишдаги холатини ифодалайди. У шунингдек, жамоа муносабатларидаги ижтимоий фаолпят хусусиятлари, жумладан хукукий механизмлар, ижтимоий ёрдам, махаллий уЗИ|1И Узи бошкариш, жамоат тартибини таъминлашда миллим куникиб колингам ижтимоий тузилмаларни янгича дунёкараш ва я ига услубий асосда ёритишни такозо килади. Махалла фукароларнинг тукилгап муаммоларни кал килиш ва ечнмини топишда маъсулиятни зиммаларига олиш каби узига хос сиёсатни илгари сурган. холда, узбек жамиятида демократик хамда узини узи бошкарув муносабатларини жадаллаштиришга ёрдам беради.

Учинччдан, фукароларнинг узини узи бошкариш органларида мах,алла тизими ахолининг турму'ш тарзи билан боглик. маълумотлар йигиндисини доимий туплаб бораци ва юкори вакиллик хамда ижро этувчи органлар томонидан буладиган ахборотларни халк орасида таркатишда маъсулиятли урин тугади. Махалла раиси(оксокол) давлат хокимияти ва бошкарув органларида, суд идораларида, жисмоний ва юридик шахслар билан муносабатларда фукароларнинг узини узи бошкариш органлари манфаатларипи хпмоя килади. Махапла раиси ижтимоий хаётда фукароларни ислохотларга бефарк кишилар эмас, балки ислохатларнинг жонкуярлари сифатида одцинги каторларда туришини таъминлаш хамда уларни мустакилликни мустахкамлашда фаол иштирок этишларига ижобий таъсир утказадиган етакчи ва авторитет сифатида намоён булади. Шунингдек, у ахолини маълум бир максадларга йуналтнриш хамда ташк 11:11111 карорлар кабул ки:шщда туман ва шахарлар буганларидаги давлат амалдорлари билан самарали хамкорлик килиш ваколатига эга булгаи жамоат арбоби сифатида халк билан юкори бугин уртасвда хамкорликни чукурлаштиришга ёрдам

беради. Шу сабабли махдлла раиси авторитет» тугрисида фпкримизни давом эттириб, уни узбекларга ва узбек оилаларига хос фазилат, жамоа фикри билан хисоблашиб яшаш мух,итида асосий таянч вазифасини бажарувчи воситачи шахе сифатида куриш мумкпн. Негакп, "Узбек онласининг кандай хатти-харакати булмасин, доимо жамоа куз унгида содир булган".1

Туртинчидан, махдлла бажараётган вазифасп оркали у3 аъзоларининг жамият хаётидаги ижтнмоийлашувини таъммнлайди хамда ижтимоий меъёр ва тартибларга амал килишга чорлайди. Бинобарин, махалладаги ижтимоий мухит социал муносабатлар доирасида уз аъзоларининг харакатини тартибга солиб туради. Мах, алла кумиталари энг мураккаб вазиятларда уз худудларида интизом ва тартиботни таъминлаб, тапазулли хужачик ва маиший муаммоларни хал этиш оркали давлат мапфаатларини ифодалайди. Жумладан, у жамиятимиз ривожининг мух,им маънавий асосларвдан булган миллий мафкурани хам уз фаолияти оркали ижтимоий хаё'тимизга амапий жих,атдаи жорий килининпши таъмиилайди. Сотом турмуш тарзи шаклланишида махалла узмпинг ички ва ташки имкониятларини хар томонлама ишга сода о:шш кудратпга эга булган ижтимоий тизим сифатида намоён була олади. Негаки, у кишиларда ах,локий муносабатларни, ташаббускорликнн, хаётга ишончни кискаси маънавият ва маърифатни шаклланти^ишни барча механизмларини узида камраб олади. Шу боис, Узбекистан мустакиллишнинг дастлабки кунларидан бошлаб махаллалар макомининг кутарилиши халк хокимиятининг чинакам демократик шаклларига утишдаги кучли ижроия хокимиятнинг шаклланишига мухим капам булди.

муаммосининг ижтимоий фанларда уз тадрижий меъзонини илмий асосда яратиб, бугунги кун рухини ифодаловчи психология, политология, социология, менежмеит каби фанларда амалий куринишда хаётга татбик, этилишн плмнй мазмуи касб этади. Давлат ва жамият бошкарув тизимининг узига хос куринишини ифодаловчи узини узи бошкарув тизими куплаб мугафаккирлар ва давлат арбобларининг эътиборини узига жалб килиб келган. Хусусан, Шарк мутафаккирлари хамда давлат арбобларидан Форобий, Беруний, Кайковус, Амир Темур, Бобур2 ва бошкаларнннг ижодларида бу нарсалар узининг якдол ифодасини топади. Улар мах&тлий бошкарув шакли, хусусан махапла муаммосини урганар эканлар, унинг илмий

1 Халматова Ш. Оилавий муносабатлар мадаиияти ва соглом авлод тарбияен.

Т.:Узбекистон. 2000 й. 71 б.

! Аль Фараби. Гражданская политика. - Аль Фараби. Социально этические трактаты. Алма-Ата.:Наука. 1973.; Абу Наср Форобий. Фозип одамлар шахри. Танланган асарлар. Т.:1993.; Беруний. Калимги халклардан калган ёдгарликлар. Т.:1951.; Кайковус. Кобуснома. Т.гМерос. 1992.; Темур тузуклари. Т.гГГулом но.чшшги нашриёт. 1991; Бобур. Бобурнома. Т.: Юлдузча. 1989.;

нуктаи назардан маълум бир тизимга солинмагаилиги сабабли масалага умумий тарзда ёндашганлар. Лекип уларшшг илмий меросидан унумли фойдаланиш муаммоннаг назарий жихдтларини тадкда килиш имконини беради. Социологаяда узини узи бошкариш муаммоси билан М.Вебер, Э.Дюркгейм, Э.Тейлор, П.Сорокин, Т.Адорно, Э.Хоркхаймер, Т.Маркузе, Т.Парсонс, Э.Фроммлар1 шутулланганлар. Урганаётган объектларнинг хусусиятидаа келиб чикиб, улар узини у3" бошкарув муаммоси Оумпча илмий тадк.ик,отларини кисман давлат бошкдрув тизпмига асосланиб ёритганлар.

Мамлакатимиз олимларидан узини узи бошкарув тизимининг махдлла куринишини К.Кабиров. Ш.Жалилов, С.Бобокулов хукукдиунослик йуналиши буйича, Р.Жумаев, Н.Жураев, Н.Умарова политология йуналиши буйича, М.Бекмуродов, М.Холматова,

A.Рофуров, Б.Мусаевлар социология йуналиши буйича, Э.Козиев,

B.Каримова, М.Маматовлар2 психологик томонларини тадкик. килишда самарали ижод килмокдалар. Собик; иттифок мамлакатлари олимларидан А.Бутенко, Г.Антипов, А.Кочергин. Ф.Бурлацкий, В.Сиренко, В.Житенев, М.Удальцова3 ва бошкалар муаммо буйича уз тацкдаотларини урганилаётган масаланиаг хусусиятидаа келиб чикиб тадкик, кдлганлар.

оширилаётган кенг камровли ижтпмонП-нктисодим ислох,отлар уии

' Дюркгейм Э. Социология и теория познания: Хрестоматия по истории психологии. М.:Наука. 1980.; Вебер М. Избранные произведения. М.:Прогресс. 1990.; Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. Мн.:000. Попурри 1999.; Сорокин П. Система социологии. ТА. Сыктивкарь. 1992.; Пирсоне Т. Систола сог.рсмешгмх обществ. М.;Аспект Пресс. 1998.; Капитонов Э.А. Социология XX «ска. История и технология. Ростов на Дону.:Феникс. 1996.; Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. Санкт-Петербург. Юльга. 1997.;

1 Кабиров К. Махалла - узини узи бошкариш органа. Т.:Фан. 1995.; Жалилов Ш. Давлат хокимияти махаллий органлари ислоадти: Тажрнба ва муаммолар. Т.:Узбекистон. 1994.; Бобокулов С. Махалла мулк хукуки- Т.гАдолат. 1999.; Жумаев Р. Давлат ва жамият: демократлаштириш йулила. Т.:Узбскистон.1998.; Жураев Н. Юкеалиш. Т.: 1997.;

Умарова Н.Т. Шаркда жамоатчилик фикршшш улиц хос хусуснагыри. //П/Кшмоий

фикр. Ижтимоий-сиёсий журнал. 1998., №1.: Бекмурадов М. Моварауннахрда жамоатчилик фикри тарихи. Т.;Фан. 1994.; Халматова М. Оншвии муиосабатлар маданияти ва соглом авлод тарбияси. Т.^збекпстон. 2000.; Мусаев Б. Роль общественного мнения и социальных институтов и обеспечении социан-ио-безиписного и устойчивого развития общества, (к постановке проблемы). 11В сб. Изучение общественного мнения: Теория и практика, (Материалы научно-практического семинара) Ташкент. 1999.; Еозиев ЭЛ\ Тафаккур психологияси. Т.:Фан. 1990.; Каримова В.М. Ижтимоий психология ва ижтимоий амалиёт. Т..'Университет. 1999.; Маматов М. Миллий психологик киёфа ва унинг хусусиятлари. Т.:Уз6екистон. 1980. 'А.Бутенко. Власть народа посредством самого народа. М.:Мысль, 1988,; Ф. Бурлацкий. Новое мышление. М. ¡Политиздат, 1989.; Г.Антипов, А.Кочсрпш. Проблемы методологии, исследования общества как целостной системы. Новосибирск:Наука. Сибирское отделение, 1988.; М.Удальцова. Социология управления. М.:Высшее образование, 1998.;

Республикада амалга

очик, эркин бозор иктисодиётига асосланган одил жамият ва кучли демократик хукукий давлат куриш йулидан боскичма-боскич олиб бормокда. Диссертация ишида муаммонинг назарий ва амалий долзарблигидан келиб чиккан х,олда куйидаш вазифаларга эътибор каратилди:

- узини узи бошкарув тизимини илмий жихатдан изчил ёритиш учун унинг назарий асосини ижтимоий тизим сифатида олиб караш;

- узини узи бошкарув тизимини яхлнт тизи.мга солиб тах/шл килинган материалларни социологик жихатдан ёритиш;

- узини узи бошкарув тизиминшп' тузилмалн ьа функционал тавсифларини аниклаш;

бозор иктисодиёти муносабатлари шаклланиши даврида фукаролар, ижтимоий ташкилотлар ва худудий 1урух,ларпинг узини узи бошкарув. тизимига ижтимоий субъект сифатида берган бахоларининг илмий тахлили;

- бугунги кундаги узини узи бошкарув чизими (маха.'1ла)ни узига хос сифатий куринишларини ижтимоий тизим сифатида бахолаш;

- махалла раиси (оксоколи)нинг авторитети ва лидерлик сифатлари жамоатчилик фикрини урганиш асосида социологак жихатдан тахдил этилди;

концепция ва назарияларга мурожаат килинди:

- Узбекистон Республикаси конституцияси ва Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонндан тасдикданган карор хамда копуилар;

- Узбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг нутки ва асарлари;

- Форобийнинг жамиятга булган ижтимоий карашлари ва Темур тузукларадаги бошкарув муносабатларига булган фикрлар;

- Социология фани классиклари Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, З.Фрейд, М.Вебер, П.Сорокин, Э.Фромм, Р.Мергон, Т.Парсонсларнинг ижтимоий фаолиятни тизимли ёндашув асосида тахлил килиш назариялари;

- Мамлакатимиз ва хорижда мавзу буйича турли жихатларда олиб борилган тадклкотлар;

бошкарув тизими илмий жихатдан асосланган. Узбекистон шароитнда у узига хос тарзда намоён булади ва диссертаиияда куйидаги холатлар тахдил килинади:

- узини узи бошкарув тизими ижтимоий тизим сифатида асосланди ва унинг социологик ахамияти курсатилди;

- махалла таркибини ижтимоий тизим сифатида урганишда унинг микдорий ва сифатий хусусияти билам- назарий кием ва кушимча (компонент)лари аникланди;

- узини узи бошкарув тнзимига берилган турли хил таърифлар ва карашлар танкидий тахлил кнлиниб. унга социологик таъриф берилди, унинг тузилиши махалла куриниши асосида тартибга солинди хамда махсус жадваплар оркали ёритиб берилди;

- махалла тизимини бир бутуилигини таъмииловчи омиллар ва механизмлар асосланилди;

- махаллий бошкарувда махалла раисининг тутган УРНИ ва авторитети социологик жихатдан ёрнтилди:

- махалланинг фукаролик жамияти шаклланишида ва шахслараро муносабатларнинг ривожида тутган ижтимоий- маданий хусусиятлари курсатиб берилди;

- узини узи бошкарув тизимшш урганиш учун ишлаб чикилган махсус социологик тадкикот дастурн ва утказши'ан тадкикот асосида махалла раисининг махалла ижтимоий муносабатларидаги бошкарув тизимида тутган урни урганилдп;

шахри ва Тошкент вилоятида ахолинимг турли табакапари орасида утказилган махсус социологик суровнома натнжапари хизмат килди.1

Ишнинг амалиёт кисмнни максадга мувофиклигиин белгиловчи омил - бу тадкикот дастурининг услубий кисми булиб, у тадкикотни акс эттириш ва ташкил килиш жараённ билап ифодаланади. Бунда албатта саралаб олиш марказий урипни эгаллайди. Утказилган тадкикот экспресс тадкикотлар сирасига кирмагаии учун хам саралаб олиш зарурий жараёи килнб белгиландн. Бош мажмуага асослаиган холда саралаб олиш жараёнида иккита худуд танланди па хар бир худуд учта йуналишга булиб урганилдн. Чунки саралаб олишнинг хажмини кузатишлар бирлнги ташкил этгани туфайли, махаола учта йуналишга ажратиб тадкик этилди. Демак, булар I) шсцарлардаги анъанавий мецалпалар, 2) ша^арлардаги квартал ма^аллалар, 3) цшилоч ма^аллалари.

Анкетадаги индикаторлар, яъпн пшлаш жойи, яшаш жойи, миллати, ёши каби тадкикот элемеитлари Богардус шкаласи асосида булиб, бунга кура хар кандай бахолаш (фикр, позиция) узига барча юзага келадиган вокеа ва ходисаларни автомазик равишда киритиб, аввал содир этилган жараёнларни четлаб утади. Бу шкаланинг афзал томони шундаки у улчов эталони килиб миллий ва иркий куринишларни улчайди. Бунга кура узини узи бошкарув тизимида махалла на факат узбек халки ва оиласининг тимсолини

1 Социологик сурощц жамн 900 респондент кэтнашдп оа ушбу анкеталариинг. 748 тасини натнжалари ярокли деб топилдм. Анкета суршш экспресс тахлчлнй булгани учун хам, тадкжотчи томонидан махалла таркибн тузшшасшншг уч хил холатидан келиб чикхан холда, хар бир махалла учун саралаб олиш зарурий жарасн килиб танлаб олшшн ва уларнинг хар бирига 300 тадан анкета тугри келдн. Шунинг учун Хам тадкикотда репрезентативлик холати учрайди, тадкихотда бош тжмуя булиб махалла ахлттш ижтимоий катламлари иштирок этдл.

гавдалантириб кол май, балки Узбекистан хаакининг махаллага булган муносабатини ифодалайди.

назарий ва амалий мазмун касб этгашшш учуй хам уни Узбекистан "Махалла" бошкарув тизимида куллаш билан биргаликда эмпирик маълумотлар курсаткичларини бошкарув социологияси, мехнат социологияси, ташкилотлар социологияси каби фанларни укитишда хамда махсус курс сифатида жорий этиш мумкин. Шу билан биргаликда ушбу тадкикот иши хокимиятлар кошидаги махаллалар билан ишлаш булими, мехнат биржалари ва махалла кумиталарида махсус иш дастури сифатида маълум бир ахамият касб этншн мумкин.

Диссертация тузнлиши: Диссертация иши кириш, икки, боб (хар бир боб иккита параграфдан), хулоса, адабиётлар руйхати ва мавзу буйича тузилган социолошк тадкикот дастури, хамда утказилган суровнома намунасидан иборат.

Диссертация ишининг асосий мазмуни.

Диссертациянинг кирши киемидп муаммошшг долзарблиги, унинг илмий адабиётларда урганнлгаплик даражаси ва унинг истикболдаги муаммоларини ёритиш холатлари эътироф этилади. Тадкикотнинг объект ва предмети, максад ва вазифалари хамда назарий-методологик асоси белгиланди. Унинг эмпирик ва ахборот базаси, илмий янгилиги, назарий-амалий кпймати курсатилци.

Диссертациянинг биринчи боби, ''Узини узи бошкарув тизими ахоли фаоллигини оширишнинг ижтимоий омили сифатида" деб номланиб узини узи бошкарув тизими назарий-методологик жихатдан тахдил килинади ва диссертант уни икки параграфда ёритади.

Биринчи бобнинг биринчи параграфы "Социологияда системапи ёндашувнинг методологик асоси" деб номланиб, диссертант унда узини узи бошкарув тизимини социология фанида урганишда структурали, функционал, институционал ёндашув холатларини хисобга олган холда уз илмий ишида тизимли ёндашувни методологик асос килиб олганини курсатади. Диссертант муаммони ёритиш чогида урганиш методи килиб-эпистемологияга мурожат кллади. Ва соханинг илмийлик даражасини асослашда ушбу метод кугилган маълум натижаларга эришиш мумкинлигини таъминлайди.

? Узини узи бошкарув тизимини ижтимоий тизим сифатида урганар экан, диссертант бунда ижтимоий тизимнпнг ижтимоий институт ва ижтимоий муассасаларга нисбатан билиш жараёнидаги механизмига кура тузилмали. хамда функционал тахлил холатлари билан аксарият холларда умумлашган эканлигига эътиборни каратади. Бу эса урганилаётган объектнинг бошка ижтимоий холатлар билан турли йуналишдаги узаро алокадорлигини кузатиш имконини беради. Энг асосийси ижтимоий тизим тузилмали ва функционал тизимлардан фаркли равишда олиб каралганда тадрижий жараённиПг ургашшаётган

объектни ривожланиш динамикасида мухим ахамият касб этишининг илгари сурганлиги билан ахамиятга моликлиги таъкидланади. Шу билан биргаликда тизимли тахдил имкониятларииинг иккп хил х,олати Хам эътироф этилади. Булар, биринчидан, урганилаётган объект к,андай элементлардан ташкил топган ва иккинчидин, бу элементлар бир-бири билан кандай узаро алокада экаилигинн ургаппш билан изохланади.

Диссертант ижтимоий тизимга куйндаги уз таърифини беради: "ижтимоий тнзим - бу ташки ва ичкн омиллар таъснри асоснда жипслашган фукаролар, жамоадагп ижтимоий муштараклик, индивидларнинг муносабатлар кобилияти ва меъёри, институционал таълим тизими таъсирида уз холатини узгартиришга йуналтирилган туб маънода жипслашган бир бутунликдир". Агар жампятни бир бутун тизим сифатида олиб караладпган булса, албапа у катта ижтимоий тизим сифатида ургаиилади, унинг компонентлари хисобланмиш иктисоднй, ижтимоий, сиёспй, мафкуравий ва хоказо йуналишларга ^ мухим осттизим (подсистема) сифатида муносабат билдирилади. Уз навбатида бу осттизимлар уз йуналиши буйича яна бошка осттизимларга таксимланади. Бундай оспмзнмларга - спифлар, этник, демографик, касбий, худуди|"[ гурухларни киритиш мумкин.

Ижтимоий тизим конупиятлари иидивид х,аёт фаолиятини белгилаб беради, натижада индивид у ёки бу тарзда ижтимоий тизимнинг меъёри ва кадриятларшш кабул килади, хамда ижтимоийлашув. жараёнини бошлаб беради, чунки индивиднинг фаолияти ижтимоий жихатдан белпшангандир.

Узини узи бошкарув тизимини тенглик асосида ижтимоий тизим, ижтимоий институт, ижтимоий ташкилот сифатида олиб караш мумкин, лекин ижтимоий тизим мезонларини курсатишда эмпирик социолошк тадкикотларга асосланиш мухим ахамият касб этганлиги учун хам диссертация ишида бу махсус йуналишга мурожат килинди.

Иккинчи бобнинг иккинчи параграфы тарихан таркиб топган, этник ва маънавий кадриятларни узида мужассамлаштирган "махалла"га багашланган булиб, - "Узбекистонда узини узи бошкарув тизимининг ижтимоий маданий хусусиятлари" деб номланади. Диссертант ушбу параграфда маха.иланинг ижтимоий маданий хусусиятларига эътиборни каратади. Социологик адабиётларда, -"ижтимоий маданият ижтимоий хаётни ташкил этиб, жамиятдаги ёки ижтимоий гурухдаги аъзоларнинг' бирлик ва хамкорлик хиссини ифодалайди" - . деб ёзилади. Ресиубликамиз мустакшшикка эрищгандан сунг, жамият ичида «кичик жамият» макомини олган махалла тизимини равнак топтириш, унинг узига хос миллий бошкарув шаклини яратиш, Узбекистон халкинииг ижтимоий-психологик муаммоларини урганиб, унга амапий ёрдам берувчи

' Каранг: Словарь-справочник по социолоти и пашгилопш. М.: Изд-во "Знашы" 1996, стр.116.

жамиятнинг ижтимоий ячейкаси саналмиш ушбу тизимни такомиллаштириш тугрисида бир канча копун ва фармонлар эълон

Ю1ЛИНДИ.

Узбекистан Республикаси узини узи бошкарув тизими шаклини яратишда аввалдан халкимизда сакланиб келаётган уз андозасига эга булган махаллага мурожат килди. Чунки махаллада халкимизнинг узлиги, урф-одатлари, анъаналари, удумлари ва кадриятлари уз ифодасини топган булнб, миллим нстнклол мафкураслни шакллантиришни махалла тимсолида амалга ошириш максадга мувофиклиги хукуматимиз томонпдан тугри илганди ва у аввал бошданок уз самараларини бера бошлади.

Ушбу параграфда махалланинг бошкарув функциясини белгиловчи бир камча сабаблар диссертант томонидан курсатидци; булар, биринчидан, махалла жамиятдаги маълум гурухлар ва индивидларга эркинлик яратиб беришда капа рол уйнайди. Иккинчидан, жамоадаги ёки объектдаги гурухлар ёки индивидлар учун узаро тенглик хиссини кафолатлайдн, яъни бунда кишилар уз фнкрларини тулик, айтадилар, узлари якиндаи танйган кншига овоз берадилар, камчилик ва ютукларпн батафснл пшнрадилар. Учинчидан, аксарият социал институт ва ташкилотларга нисбатан сермахсул, сифатий хамда аник амалий иш наъмуналари ишлаб чикилади, ташаббускорлик курсатилади ва амалиётга татбик этилади. Эътироф этадиган томони шундаки, буларнинг барчаси халкчил, холисона, беминнат, чин юракдаи ва кааб а.мрп билан бажарадигаи ишлар гуркумидир.

Хар бир махалла узига хос географик жойлашувга, узига хос турмуш тарзига эга булганлнги, бу ерда истикомат кштётган .ахолининг турли миллатга ёки бир миллатга, касб-хунарга мансублигига асосланиб, хар бир махаллани ижтимоий-иктисодий ривожланиш дастурини ишлаб чикиш максадга мувофикдир. Илмий тадкикот жараёнидаги кузатишлар ва олиб борилган тадкикот натижалари асосида махаллаларни асосий кисми диссертант томонидан учта куринишга ва хар бир куриниш яна кисмларга ажратилди. Булар куйидагилар:

1) шахарлардаги анъанавий махаллалар, 2) шахарлардаги квартал махаллалар, 3) кишлок махаллаларй.,

а) макаллий ахоли истикомат киладиган анъанавий махаллалар; б) турли миллатлар истикомат киладиган анъанавий махаллаларга таксимланади. Шахарлардаги_киартал махаллалари: а) мах,аплий ахоли истикомат киладиган квартал махаллалар; б) турли миллатлар истикомат киладиган квартал махаллалар; в) бир хил соха ва касб вакиллари истикомат киладиган квартал махаллалар; г) факат ёш оилалар истикомат киладиган квартал махаллаларга таксимланади.

К,ишлок махаллалари: а) махаллий а,\олн истикомат киладиган анъанавий кишлок махаллалари; б) турли миллатлар истикомат киладиган анъанавий кишлок махатлапари; в) турли миллатлар истикомат киладиган квартал кишлок махаллалари; г) факат ёш оилалар истикомат киладиган кишлок махаллааарига таксимланади.

Диссертациянинг иккинчи боби "Узини узи бошкарув тизимида махалланинг ижтимоий феномен сифатпдаги УРНИ" Деб номланиб, диссертант ушбу бобда ишлаб чикллган назарий маълумотларни амалий социолошк тадкикот натижалари бплан таккослаб олинган маълумотларни эмпирик тахлил килиш жараёпига эътиборни каратади.

Иккинчи бобнинг биринчи параграфи "Жамиятда бошкарув тизимини шакллантирищца махалла ижтимоий феноменининг узига хос хусусияти" деб номланиб, махачлаиинг биринчи бобида курсатилгаи шарт-шароптларга хамда илмий пшотезаларга асослаигаи холда узини узи бошкарув тизимининг (ма\алла тимсолида) амати социологик тадкикот дастури ва анкетаси ишлаб чикилди.

Тадкикот натижалари, яъни олинган маълумотлар бевосита анкета саволлари ва уларда белгиланган жавоблар асосида 22 та жадвал хамда социограммадан, индикаторлар асосида эса ёш, маълумот хамда жинс буйича 17 тадан, жами 51 та жадвал ва социограммаларга асосланилдй.

Анкетада эмпирик индикаторлардап кейин келувчи биринчи савол махалла раисига билдирилган фикр булиб, бу саволга 11 та жавоб варианти киритилган ва у махалланинг учта куринишида куиидагича ифодасини топади. Жами респоидентларнинг 48,9 % махалла раисини яхши обру-эътиборга лойик, 37,6 % эса бошкалар билан тез тил топишиб кетаци деб жавоб берганлар. Худудий куринишлар буйича олиб карайдшан булсак, уииу мндикаюрлардаи! курсаткичлар шахарлардаги анъанавий махаллштрда 51,2 % ва 23,6 шахарлардаги квартал махаллаларда эса 47,2 % ва 42,0 %, кишлок махаллалари буйича эса 48,4 % ва 47,2 % ни ташкил этади. Бу улардаги энг юкори курсаткичлар булса, янгича фикрловчи шахе деган жавоб жами респовдентларнинг жавобларида бор-йуги 17,6 % ни ташкил этади. Бундан куриниб турибдики, ахолн тафаккурида махачла раиси авторитет эгаси булмоги лозим ва шу авторитет оркали уларнинг ахолига таъсир утказаётганлиги кузатилади. Шу нуктаи назардан Караганда социология фанига авторитет терминини куллаган XX аернинг таникли мутаффакири Э.Фролш куНидатчп таърифи: "Авторитет бу нафакат хокимият, балки таклнд килиш учун наъмуна хамдир"1 - бизнинг ижтимоий мацаиий хусуснятларимпзга хам мое тушар экан.

1 Фромм Э. Бегство от свободы: Человек для себя. Пер. с англ. Д.Н.Дудниский: Мн.: ООО "Попурри", 1998., 206 с.

Илмий адабиётларда жамият самоа гла.ииб тараккий л иб боргани сари унинг анъанавийлиги хусусиятларидаги ижтимоий алокадорлик жихатлари саёзлашиб, индивидуализм шакллари ортиб боради деб ёзилади. Техника революциясиникг жамият ва инсон дунёкарашидаги мураккаб холатларни фаоллаштириб юборгани табний хол. Бу уз навбатида инсонда ивдивидуализмни шакллантиргани хам сир эмас. Лекин поёнига .етиб борган XX асрнинг аччик. хулосалири инсонни механизациялаштириш, биологнзаииялаштириш сифатнда талкда килмасдан унинг ижтимоий холатини илмий асосда муносиб урганишни талаб этади.

Илмий изланиш мобайнида махалла раисининг обрусини урганишни ёш даврлари хусусиятлари жихатидан хам ойдинлаштиришга харакат килинди. Куйидаги социограммага эиибормми лш каратамнз:

ЁШ БУЙИЧА МАДАЛЛА РАИСИНИНГ АВТОРИТЕТИНИ ТУШИБ КЕТИШИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР

20- 30 31- 40 41- 50 51- 65 65дан юцори

Г] Билим савиясининг пастлиги ва вазифасини яхшн билмаслиги

Щ Х,аддан ташцари насихатгрлиги

Щ Кдтъиятлилик етишмаслиги

[1] Бошцалар фикри билан хнсоблашмаслигн

§ Юкори ташкилотларда вшламаганлиги сабабдн обрусинннг й^клиги

Ц Махалла ахли психологиясини яхши билмаслик

Махдлла фондидаи кам таъмнндангая онлаларга ёрдам бсришда таяиш-билишчилиюя Пул кувшин

Ш Ёшлар фикрнни эътиборга олмаслик

0 Махаллада бнрон-бнр маданий-маърифий объект курдира олмагаилиш

П Бошка фикр

Махаллага асосий эътиборни каратишликнинг асоси, бизнипгча, ижтимоий алокадорликни шакллантирувчи ва кишиларни ижтимоий гурух сифатида боптовчи жараёнларнинг мавжудлиги эхтимоли булиши

мумкин. Бу жараёнлар а) индивидлар. б) муносабатлар, в) ташаббускорлик хисобланиб, ушбу холатлариинг мавжудпиги кишиларни бир-бири билан узаро мулосабатда ва алокадорликда хамда жамоавий бирликда булишша имколият яратааи. Бу холатлир тезлик билан амалга ошиши учун улар бнр-бири билан ёнма-ён яшамоги ва уларни узаро муносабатга тортувчи сабаблар шакллантирипиши керак. Чунки ана шу сабаблар уларни узаро жипслашишини ва жамият хаётида фаол иштирок этишини таъминланди.

Иккинчи бобнинг иккинчи параграфи "Махалладаги ижтимоий муносабатлар таракхиётини тахлил килиш ва макбуллаштириш" деб номланган. Социал муносабатлар! а кирншиш йикилиб колгаи ижтимоий муаммолар хамда кар хил вокеликлар ва тафснлотлар ■гуфисида хукм ёки хулоса чикариш имкониятинн беради. Уз навбатида бу *олат фукароларшшг сиёсий фаоллик ролини ортиб бориши учун замин булиб хизмаг килади. Кузатишлар ва тадкикотларда яна шу нарсага икрор булднкки, махдлла муносабатларида барча кагламларлаги кишиларкинг иштирок этиши тенг холатда кечади. Бу эса жамиятда урта катлам муносабатларининг шаклланишига ёрдам беради. Бир-бирлари билан узаро социал муносабатларга киришиш окибатида махалланпнг одамлар х,аёшга якинлиги, ах,оли турмуш тарзи ва кундалик хаётн билан уйгунлиги куп жихатдан жамиятда демократик жараёнларни чукурлаштириш имконини анча тезлаштиради.

Мамлакатда к.онун устуворлнгига эришиш, бошкарув тизимида конун кучи ва вазифасини кешаутириш, , конушш хурмат кллиб яшашни ахоли оншга сипгдпрпш 'демократик тамопилларин акс эттирувчи фукаролик жамиятншшг асосий вазифасидир. Бу снфатларни амалга оширишда илгор, ривожланган давлатлар узини узи бошкарув тизимига мурожаат килиш-анлиги табиий бир хол. Узини узи бошкарув тизимининг узбекча модели булган махаллада бу сифатлар кдй йусинда амалга оширилиши кераклиги, албагга уни бошкариб турган махалла рансппинг махоратнга, уиинг лидерлик сифатларига хам бопшк булади.

Авторитет, лидерлик деган тушунчалар бугунги куннинг тасодифий х,олати эмас, балки зарурий х,олатиднр. Бу тушунчалар социология, психология, политология фанларида айникса долзарб мавзулардан х,исобланмокда. Чунки лидерлик ёки авторитет бу бошкарувнинг янги шакли булмай, балки фукаролик жамиятнда бошкарувни ташкил этишнинг узига хос хусусиятидир. Бу тушунчаларга зарурият ва эхтиёжнинг тугилишига сабаб булган вок,елик - бугунги кундаги фукароларнинг хар бирини деярли уз фикрига зга эканлигидир.

Истисно тарицасида авторитет шахсидагн ёкимтойлик, сузамоллик, ижтимоий келиб чикишн хам уиинг шахсий сифатларини

инкор этмайди. Негаки биз махалла раисннипг авторитети тимсолида узбек халкининг миллий хусусиятларини узида мужассамлаштирган шахсни одамлар тафаккуридаи мукнм жой олганини гувохи буламиз. Махалла раиси давлат хокимияти ва бошкарув органларида. суд идораларида, горидик ва жисмоний шахслар билан муносабатларда фукароларнинг узини узи бошкариш органлари манфаатларини химоя килади. Куйидаги социофаммага эътиборимизни каратайлик:

махалла раисининг авторитети тушиб кетишига кай си омиллар сабаб деб ?йлайси31

Олий Урта махсус Урта Туликсиз урта

и Бнлнм савиясининг пастлиги ва Уз вазнфасини яхши билмаслиги

НИ Хадаан ташмри насихатгуй

11 Катъиятлилих етишмаслиги

П Бошкалар фикри билан хисоблашмаслиги

Щ Юкори ташкилотларда ишламаганлиги сабабли обрусининг йуклиги

§ Махалла ахлн психологиясини яхши билмаслик

Я Махз.тла фопдвдан кам таъминланган оилаларга ёрдам берищда тзниш-бялишчнликка йул куйиши

Э Ёшлар фикрнии эътиборга олмаслик

ЕЗ Махаллада бирон-бир маданий-маърифий обьект курдира олмаганлиги

Г1 Бошца фикр

. Махаллада шахсдаги авторитет ёки лидерлик муиосабати уиинг аъзолари билан укитувчи ва укувчн орасидаги муносабатдагидек акс этади. Махалла аъзолари лидермннг узини ураб турган мухитга нисбатан билимини, ахлокий кадриятларини, бошкарувчилик санъатини кандай намойиш килаётгаилши билан кнзикади. Таассуфки, социограммада куриб турганимиздек,, бугунги ахборотлар дунёсида истикомат килаётган турли сохадагн маълумот даражасига эга булган

респондентларда авторитет ёки лидерлик курсаткичларининг тушиб кетиш меъёрлари, acocan бир хил холатда намоён булади. Социограммага эътиборимизнн каратайлик:

Щ У яхши обрУ-эътиборга зга шахе

II KJn жойда с$эи Утади ва махаллага фойдаси тегади

Щ Махаллани жон днлидан севади

□ Зур ташхилотчи ва потик

£3 Миллий урф-одат ва маданиятни яхши узлаютирган

□ Иймон-эътицодли

Ш Бошцалар билан тез тил топншиб кетади

Щ Узгалар манфаатшш Уз манфаатидан устун куяди ИВ ва окласнии юруш-туриши билан бошкалзрга урнак булади

Ü Янгича фикрловчи шахе

Ц Бошка фикр__

Диаграммада куриб турганпмиздек - узиии узи бошкарув тизимининг барча йуналншларида махалла раисиии яхши обру-эътйборга эга эканлиги курсаткичн умумий олиб каралганда 48,9% ни ташкил этеа, уидаш ташкилотчилик. курсаткичи бор-иугн 25,9% дан иборатдир.

Авторитет муносабатларини ифодалаб беруичи яна бошка омиллардан бири вазиятни туфи бахолай билиш, уз вактида карорлар кабул килиш, жавобгарликни хис этиш, хар бир индивид ёки гурухнинг кизикишини эътиборга олиш каби социологик тадкикот индикаторидан жой олган жавоб вариантлари хал махапладаги бошкарув тизимига ижодий ёндашув талабини кучайтиради.

Утказилган социологик тадкикот натижалари ва бугунги. кун талабвдан келиб чикиб, биз махаплада раис авторитета услубини

яратиш заруратини сездик. Бунга асосий сабаб лидердан ижодкорлик махорати талаб килинади, яъни ундан тахлилий мушохада, ташаббускорлик ва яратувчанлик наъмуналарини узида

мужассамлаштирган халкчил дунёкарашга эга булган билимлар кутилади. Махаллада юкори авторитетли лидер раис булиб сайлангач, уз атрофида "акл маркази" (мозговой центр)ни ташкил эта олса ва унинг тавсиялари хамда чикарган хулосаларига таяниб иш курса, купгина чигал муаммоларга жавоб топа олиши мумкинЛиги тадкикотларимизда уз аксини топади. Жумладан, кузатишларимиз шуни курсатдики, махалла уз бошкарув тизимида инсонлар учун зарур ижтимоий хизмат ходимларига зарур эхтиёж сезиши маълум булди. Буии хам схемада акс эттиришга харакат килднк:

Махалла раисининг рухий холатига эьтиборни каратиш, уни' урганиш ва шакллаитириш бошкарув тизимида ахамиятга молик муаммолардан биридир. Сабаби оксоколнинг кайфияти ахолииинг фаолиятида мухим урин тутади. Махалла оксоколларининг рухий холати урганилганда, уларнинг бошкарувчилик фаолиятларида турт хил куринишдаги жараёнлар кузатилади, булар:

1) махалла муваффакияти ва равнак,и учун фидойи булган оксок,оллар;

2) фаол харакат килувчи, интилувчи ва ишчан оксоколлар;

3) утиш даврида, яъни махаллалар илк ташкил килинган вактда тасодифан сайланиб колган оксоколлар;

4) узига ишончсиз, мустакил фикр ва карор кабул кила олмайдиган, лекин вазият таказоси туфайли рапс лавозимида утирган оксоколлар.

Давр авторитетига эга булган лидер туфисида тухталишимизга сабаб жадал ахборотлар тизими даврида ахолн уртасида ижтимоий муакмоларнинг купайиб бораётганлигадир. Ахоли катламларининг аксарият кисмини янгиликлар бштан танишиш имкониятининг йукдиги ва иккинчи бир томони бор янгиликлар натижаларинн туфм тахлил этолмаслик натижасида, бир оз хиссиётга мойил булган оддий ахоли уртасида турли миш-мишлар келтиришга уринишлар булаётгани хам сир эмас. Натижада, жамият хаётига салбий таъсир килувчи вазиятларнинг вужудга келмаслиги, хар бир ходисани тукри тушунтириб берувчи назарий жихатдан куролланган амалиёт кишисига

махдгша эх,тиёжманд эканлигини таъкидламокчимиз. Таникли социолог Р.Флетчер таъкидлаганидек, "Бизни хавотирга соладиган бугунги кундаги барча ташвишланарли аломатлардан, улим аломатини эмас, балким янги хаёт вужудга келаётган аломатларни излашимиз керак"1 -дейди. Шундан куриниб турибднки, мамлакатмизнинг осойишта ва тинч хаётида, халкимизнинг фаровонлиги йулида килинаётган хар бир ишни яхшшшкка йуйишимиз, конунни хурмат килишга урганишимиз керак. Зеро Президентимиз И.Каримов таъкидлаб утганидек, "Одамларимиз тафаккури ва хаётга муносабат узгармовда. Утмиш колипларидан воз кечган жамиятимиз аъзолари хаётдаги уз уРнини янгича тасаввур этмокда, уз кучига ишончи ортиб бормокда".2

Диссертациянинг хулоса кпсмида тадкикотнинг натижачари умумлаштирилиб, асосий хулосапар чикарилди, иш жараённдаги муаммолар курсатидаи ва аник амалий иш тавсиялари шакллантирилди.

Диссертациянинг асосий мохияти муаллифнинг куйидаги маколаларида уз аксини топган:

1. Жамиятни демократиялаштириш жараёнида уз-узини бошкарув тизимининг ахамияти (махалла мнсолида). Мпрзо Улугбек номлк ТошДУ ахборотномаси, 1999. № 3. 46 - 48 бет.

2. Махалля как механизм развития местного самоуправления Узбекистана. Вестник КазГУ, Алматы, 1999. № 10. с. 74 - 76.

3. Узбекистан у^ини узи бошкарув фаолиятини шакллантиришда жамоатчилик фикрини урганиш. ДИТАФ маълумот-ахборот фонди. Тошкент. 1999 й. № 2. 6 - 8 бет.

4. Янги ахборотлар тизими даврида махалланипг чулан урки. Олий укув юртлари ахбороти. Ижтимоий гуманитар фанлар. (инсон ва жамият) 2000 й. № 1. 101 - 103 бет.

5. Анъанага садокат. Х,аёт ва конун журнали, 2000 й, № 3. 52 - 54 бет.

6. Уз-узини бошкарув органлари фаолиятининг ижтимоий негизи (махалла тимсолида). Республика Камолот' жамгармаси томонидан ташкил этотган илмий аижуман. Тошкент. 1998. 86 -89 бет.

7. Принципы изучение общественного мнения в традиционных, национальных системах местного самоуправления. «Ижтимоий фикр» нодавлат марказида ташкил этилган халкаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 1998. 43 - 45 бет.

' Каранг: Капитонов Э.А. Социология XX века, история и технология. Ростов-на-Дону. 1996. стр. 299. .:

2 Каримов И. Узбекистон XXI асрга интилмокда. Биринчи чакирик Узбекистан Республикаси Олий Мазклисининг XIV сессснясидаги маъруза, 1999 йил 14 апрель. 7-жилд, 375 б.

Роль авторитета в анализе динамики системы самоуправления в

Узбекистане.

(на примере махаплей г.Ташкента и Ташкентской области) (Краткое содержание).

Основной причиной актуальности выбранной темы является выявление факторов, способствующих оптимизации системы самоуправления на примере махалли, изучив которую можно налалить рациональную систему управления муниципальной структурой общества. Махаллю мы рассматриваем как социальную систему, вырабатывающую нормы и принципы существования людей, живущих в определенной микросреде.

В первой главе "Система самоуправления как социальный . фактор активизирующий деятельность населения" рассматривается структурный, функциональный и институциональный подходы к изучению системы самоуправления. Здесь приводится собственная трактовка понятия "социальная система" и анализируется структура общества "сверху вниз". Законы социальной системы определяющие жизнедеятельность индивида, в результате которых последит'! принимает нормы и ценности данной системы, что способствует социализации индивида.

Во второй главе "Роль махалли как социального феномена в системе самоуправления" представляется анализ проведенного эмпирического социологического исследования. На основе выборочного анализа махалли, нами было выявлено три её типа - это традиционная, квартальная и сельская махалли. Здесь приводятся оценки полученных результатов различных соцпограмм, индикаторов. Анализируется роль авторитета махалли, который показывает, что в мышлении людей председатель махалли должен через свой авторитет оказывать воздействие на деятельность людей.

В информационный век, когда происходит мгновенная передача новостей, различных технологий, большинство людей не в состоянии проанализировать "огромный поток информации, который они получают, вследствии чего возникают различные домыслы, слухи. Поэтому очень важно, чтобы во главе махалли стоял образованный и авторитетный человек-лидер, обладающий современными знаниями и технологиями, что в конечном итоге будет способствовать социальному консенсусу в обществе.

В заключении диссертации обобщаются результаты исследования, приводятся проблемы и рекомендации по их решению.

The role of autority in the analysis of the dinamiks of self-governmtnt

in Uzbekistan

(examples of mahalla in Tashkent and Tashkent region) (SUMMARY)

This study seeks to identify the factors associated with the optimization of self government.

The main reason of aculturation of the chosen topic as the finding of the factors which cause an optimization of self - govermental system. We use mahalla as a direct example of it. Having studied our example we can fix rational system of munisipal structure of the society. We consider mahalla as a social system. It creates norms and principles for it is existance.

In the first chaptcr, 'The system of the sclf-govennent is the social factor which activates people's activity", we look at the structurial, functional and institutional approach for the studyng of the self-governmental system. Also in this chapter we can find the trace of the definition of the "social system". Moreover there is an analysis of the society from "the top to bottom". Where as the laws of the social system determine life of activity of individuals. As a result the individual accepts norms and values of the system, where in it is turn it influences the socialization of the individual.

In the second chapter ' The role of mahalla as a phenomenon in the self-governmental system". We present an analysis of empirical research. On the basis of the analysis we identify three types of mahalla. They are traditional? Block and rural (country). Also there are evaluations of the results of the different diagrams and indicators. The role of an authority in mahalla. shows that it infiverency peoples activity through responsibilities and duties.

In the high-tech centure there is an immediant transmission of news and rapid development of different technology. In the mids of overload people are not able to analyse information. Concequently guesses and go guesses and gossip increase within social networks ssfps osseer.

It is very important when an authouity of mahalla is an educated man. He should be aknowledged with contemporary thinking and technology. And as a result he is to generate consenus in society. In the conclusion of the dissertation in some problems and recomendations for their solving.