Автореферат диссертации по теме "Психологическое обеспечение деятельности менеджера в области рекламного бизнеса."

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. К.Д.УШИНСБКОГО

На правах рукопису

ГАЛЧАНСЬКИЙ Петро Анатолійович

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА У ГАЛУЗІ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ

19.00.01 - загальна психологія, історія психології

Автореферат дисертації па здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Одеса 1997

Дисертацією с рукопис.

Робота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д.Ушинського

Науковий керівник -

дійсний член АПН України,

’ доктор психологічних наук,

професор

ЧЕБИКІН Олексій Якович

Офіційні опоненти - доктор психологічних наук, професор

КАЛІН Володимир Константинович

- кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник ТРОФІМОВ Андрій Юрійович

Провідна установа - Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Захіїст дисертації відбудеться'

1997 р.

о_____ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.05.08.02

при Південноукраїнському педагогічному університеті ім. К.Д.Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 23.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Південноукраїнського педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського.

Автореферат розіслано

Вчений секретар спеціалізованої ради, кандидат психологічних наук доцент

С.М.Симоненко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. Кардинальні перетворення соціально-економичного життя в Україні, перехід до ринку, розвиток нових професій ставить до людини, як суб’єкту діяльності, нові вимоги, пов’язані з ефективним їх освоєнням.

Це породжує нові соціальні замовлення психологічній науці, ставить перед нею відповідні завдання. ’

Деякими з таких завдань є: вивчення нових груп професій, котрі з’явилися в умовах ринку, аналіз вимог, які вони ставлять перед людиною, пошуки засобів максимального розкриття творчих здібностей, знаходження способів досягнення успіху у вибраній сфері, виявлення факторів, які сприяють ефективній професійній діяльності.

Аналіз літератури свідчить, що в основному наукові розробки у галузі менеджменте проводились за кордоном. Це роботи таких авторів, як: Вруум В., Аренс Ф., Херцберг Ф., Хакман Р. Олдхейм Г., Сендідж Ч., Фрайбургер В. та інші. У вітчизняній психологічній науці їх значно менше: Кричевський Р.Л., Маржине А .В., Кузьмін Г.Н., Трофімов А.Ю. та інші.

Фактично відсутні психологічні дослідження професійної діяльності менеджера у галузі рекламного бізнесу/

Рекламний бізнес є однією з нових галузей в економіці України, роль якого у розвитку соціального і економічного життя важко переоцінити. Рекламна діяльність має свою специфіку для ефективної роботи в даній сфері. І хоч рекламний бізнес за своїм обігом перевищує інші галузі, вивчення його стану на вітчизняному економічному ринку показує, що* процес професійної підготовки спеціалістів у даній сфері лише робить перші кроки. Рекламні агентства мало занепокоєні роботою на •перспективу розвитку фірми, підготовку висококваліфікованого

персоналу. Однією з причин такого стану є недостатньо жорстка конкуренція у рекламному бізнесі, а також екрномічна криза. На наш погляд, психологічні дослідження в галузі підготовки спеціалістів для рекламної діяльності не менш значущі, ніж маркетингові дослідження, так як завтра в умовах жорсткої конкуренції вони можуть стати запорукою процвітання фірм.

Актуальність даного дослідження визначається відсутністю фундаментальних - психологічних досліджень професійної діяльності рекламних агентів, менеджерів реклами. Недостатньо опрацьована психологічна модель спеціаліста в галузі рекламного бізнесу, не визначені наукові підходи до оцінки її ефективності, не виділені необхідні професійно важливі якості для цієї діяльності. Також відсутні дослідження, в яких розкривалась би специфіка психологічного забезпечення рекламної діяльності. Це і обумовило вибір об’єкта і предмета даного дослідження.

. Об’єкт дослідження - професійна діяльність менеджера в галузі рекламного бізнесу.

ііредмет дослідження: особливості психологічного забезпечення ефективної професійної діяльності менеджера в рекламному бізнесі.

Виходячи з аналізу літературних джерел, була сформульована мета роботи: побудова моделі профеЬійної діяльності менеджера в галузі рекламного бізнесу, а також розробити і апробувати систему психологічного забезпечення даної діяльності.

Гіпотеза: ефективне психологічне забезпечення діяльності менеджера у галузі реклами може базуватися на чіткому уявленні про найбільш важливі професійні якості суб’єкта цієї діяльності, визначення котрих дає можливість розробити більш спрямовану систему професійного відбору, психологічної підтримки та психокорекції. -

Для досягнення мети дослідження і перевірки гіпотези були поставлені наступні завдання: . -. .

1. Провести теоретичний аналіз стану дослідженності проблеми у вітчизняній і зарубіжній психологічній науці.

2. Виділити психологічні фактори, які впливають на

ефективність професійної діяльності менеджера в галузі рекламного бізнесу. •

3. Збудувати модель діяльності менеджера в галузі реклами.

4. Розробити і провести апробацію системи психологічного забезпечення професійної діяльності менеджера у рекламному бізнесі.

Методологічною і теоретичною основою даного дослідження є: принципи єдності свідомості та діяльності; розвитку психіки у діяльності, основні положення системного підходу до дослідження професійної діяльності, а також деякі положення основних теорій психології менеджменту у зарубіжній та вітчизняній психологічній науці.

В дослідженні використовувалися методи: спостереження, бесіди, експерименту, метод експертних оцінок, аналіз продуктів діяльності, а також методи: біографічний, моделювання, активного соціально-психологічного навчання і методи математичної статистики. '

Використовувались такі конкретні методики, як: тест на комунікативність (В.Ф.Ряховського); тест рівня комунікабельності, методика К.Томаса; тестССД(Г.С.Пригіна), шкала особистішої тривожності (Ч.Спілбергера), тест локусу контролю; методика рішення управлінських задач, бпитник структури темпераменту (В.М.Русалова), опитник (О.Ліпмана) для творчих професій з перевагою елементів розумової праці, карта-схема організаторських здібностей (Л.И.Уманського).

Наукова-новизна дослідження полягає в тому, ідо вперше у

вітчизняній психології здійснено психологічний аналіз професійної діяльності менеджера у рекламному бізнесі, розроблено модель професійної діяльності даного спеціаліста. Виявлено, що ефективність діяльності менеджера в галузі реклами залежить як від внутрішніх психологічних факторів, так і зовнішніх, які необхідно розглядати у системі.

Розроблена і апробована система психологічного забезпечення професійної діяльності менеджера в галузі рекламного бізнесу. Вона включає методичний апарат для діагностики професійно важливих якостей спеціаліста у даній галузі та комплекс навчально-корекційних тренінгових занять для підтримки ефективної діяльності менеджера в галузі рекламного бізнесу.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що розширено уявлення про психологічне забезпечення професійної діяльності .менеджера в галузі реклами з позиції системного підходу. Розкриті внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на ефективність діяльності менеджера. Побудована модель даної діяльності на рівні професіограми і психограми.

Практичне значення роботи полягає в розробці системі психологічного забезпечення ефективної професійної діяльності спеціаліста в галузі реклами. Отримані результати дослідження і зроблені на їх основі висновки можуть бути використовані у практичній роботі психологічної служби в рекламному бізнесі, а також - при читанні спецкурсу “Психологія менеджмента” для студентів психологічних факультетів.

Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувались достатньою репрезентативністю вибірки (135 чол.), а також використанням комплексу взаємозумовлених методів дослідження, адекватних меті, предмету і завданням роботи, застосуванням* сучасних методів обробки

експериментальних даних.

До захисту пропонуються наступні положення:

1. Ефективна професійна діяльність менеджера в галузі реклами детермінується комплексом зовнішніх (соціально-психологічних) і внутрішніх (особистісних та індивідуально-психологічних) факторів, при домінуванні останніх.

2. Модель професійної діяльності менеджера в галузі реклами об’єднує дві взаємопов’язані підсистеми: “професійне середовище” і “суб’єкт діяльності”, які можуть бути подані на професіографічному і психографічному рівнях.

3. Психологічне забезпечення професійної діяльності менеджера в галузі реклами включає професійний відбір, психологічну підготовку, психологічне консультування і психокорекцію, які є системою взаємозумовлених і послідовних заходів.

Апробація дослідження. Зміст дослідження обговорювався на засіданні кафедри педагогіки та психології Південноукраїнського державного університету та аспірантських семінарах на протязі 1995-1997 р. Результати і матеріали дисертації доповідались на міжнародних (Одеса, 1995; 1996; 1997; Київ, 1996; Ізмаїл, 1995) конференціях.

Структура і об’єм дисертації. Робот'а складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків, таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ .

У вступі обгрунтовується актуальність проблеми, визначаються об’єкт, предмет і мета роботи. Формулюється гіпотеза і завдання дослідження, розкривається наукова новизна,

теоретична і практична значущість дослідження, дається коротка характеристика методів, формулюються положення, які пропонуються до захисту.

У першому розділі роботи розкриваються теоретико-методологічні основи дослідження та дається характеристика основних теорій психології менеджмента.

Показано, що проблема психологічного забезпечення Менеджменту виникла у XIX столітті. До цього часу відносяться ^перші дослідження в цій галузі. На початку XX ст. психологія менеджмента стає однією з прикладних галузей психологічної науки. Аналіз основних психологічних теорій показав, що можна виділити серед них чотири основні напрямки психологічних досліджень в галузі менеджмента. До першого напрямку відносяться дослідження, в яких основними факторами, що впливають на ефективність діяльності, є економічні фактори (Ф.Тейлор). Другий напрямок об’єднує дослідження, в яких провідним фактором ефективності є соціально-психологічне групове стимулювання (Г.Гант, Л.Гілберт, Г.Форд, Г.Черч, А.Файоль, Г.Емерсон та інші). Третій напрямок - це роботи, що відносяться до школи “людських взаємин”, основним постулатом яких виступає урахування емоційного фактора через створення і удосконалення різних неформальних відносин (Е.Мейо, Ф.Ротлісбергер, М.Паркер, Ф.Ле Плей, Е.Дюркгейм). До четвертого напрямку відносяться дослідження, в яких домінуючими є внутрішні психологічні фактори: мотивація, необхідність у самоактуалізації в діяльності, задоволення працею (А.Маслоу, Д.МакГрегор, Ф.Херцберг, Дж. Хакман, Г.Олдхейм та інші).

Аналіз перелічених підходів дає підставу думати, що пошуки шляхів активізації людського потенціалу за рахунок зовнішніх факторів стимуляції і урахування внутрішніх психологічних

факторів веде до підвищення ефективності діяльності менеджера.

Під мірою ефективності діяльності у психологічній науц| можна розглядати ступінь досягнення поставленої мети, відповідної до затрат. Таке розуміння дає можливість виділити критерії ефективності психологічного і непсихологічного порядку. До непсихологічних відноситься результативність організації. До психологічних - задоволення співробітників організацією своєї праці, відносинами з колегами і керівниками, умовами праці, винагородженнями, що отримуються, мотивація співробітників до виконання своїх обов’язків, ступінь адекватності групової самооцінки, авторитет керівника.

Основними факторами ефективності є: характерні риси та якості особистості окремих членів колективу, як одного цілого -його структура, система формальних зв’язків, взаємовідносини його членів, властивості організації, складовою частиною яких є конкретний колектив, можливості і обмеження, що даються організацією та інше (Ф.В.Генов).

У роботах таких авторів, як Л.Кричевськин, А.В.Маржине та інші, викладена вище позиція отримує свій розвиток, виділяються три класи перемінних особистісного, групового та ситуаційного характеру, як показники ефективності керування. Інтегративним фактором ефективності, на думку цих авторів, є стиль керівництва колективом. Останній визначається загальною філософією менеджменте, яка свідомо формулюється і хоч би інтуїтивно використовується керівником, в разом з тим, він задає якусь загальну організаційну атмосферу, зображену системою норм, традицій, відносин, мотиваційним фоном та інше (Р.А.Кричевський). Поряд з цим слід відзначити, що до числа важливих факторів ефективності відноситься підвищення професійної компетентності в плані удосконалення стилю управління міжособистісного спілкування, прийняття рішень

стратегічного планування, переборення стресів та інше, що визначається системою ефективності методів підготовки і перепідготовки управлінського персоналу та психологічного відбору.

Узагальнюючи одержані дані можна виділити два рівні (зовнішній і внутрішній) представленості факторів ефективності; до першого - відносяться соціально-психологічні; до внутрішнього - особистісні та індивідуально-психологічні.

Традиційно всі роботи по відбору і оцінці менеджерів здійснюються в рамках двох підходів: особистісного і ситуаційного (Богардус €., Стогділл Р., Шоу Д. та інші). Нетрадиційною з точки зору особистісного і ситуаційного підходів є розроблена Д.Колбом, С.Любліним, Д.Спосом і Р.Бейкером психологічна модель компетентності менеджера. Її автори намагаються інтегрувати ситуаційний і особистісний підходи до оцінки ефективності професійної діяльності менеджера через створення багаторівневої ієрархічної моделі компетентності менеджера.

У вітчизняній психологіїменеджментаосновним підходом традиційно є концепція урахування людського фактора, стереотипи якої не переборені повністю і у постсоціалістичному періоді, що позначається на економічному житті та психологічній науці, особливо у її прикладних галузях. На зміну цій концепції приходить нова концепція управління людським ресурсом.

Завдання управління людським ресурсом, на відміну від завдань урахування людського фактора, припускають розкриття можливостей і закономірностей розвитку людини як цілісного суб’єкта у його соціальному і професійному оточенні.

Проведений теоретичний аналіз проблеми показав, що не існує єдиного підходу до виділення професійно важливих якостей та до їх оцінки при психологічному відборі менеджерів. При

вивченні професійної діяльності менеджера необхідно враховувати особливості національного менеджмента, культурні і економічні традиції тієї чи іншої країни.

В Україні немає цілісної психологічної служби і не розроблена система професійної орієнтації і психологічної підтримки спеціалістів у галузі бізнесу. Водночас можна виділити дві стратегічні лінії психологічної допомоги сучасному бізнесу:

1. Діяльність по підбору, професійно-психологічній оцінці

і розташуванню кадрів. •

2. Психологічна допомога у вирішенні різних професійних завдань.

На наш погляд, виділення одного якогось напрямку у психологічній підтримці і ігнорування інших не продуктивне. Лише, застосовуючи в системі дані напрямки психологічної допомоги у роботі психологічної служби в галузі рекламного бізнесу, можна досягти поставленої мети.

Найбільш продуктивним підходом до вивчення професійної діяльності менеджера у рекламному бізнесі і розробці умов його психологічного забезпечення є системний підхід, виходячи з якого, професійна діяльність людини розглядається як самостійна система, залучена у систему відносин суспільства (Б.ФЛомов). Основні принципи системного підходу до вийчення професійної діяльності викладені у працях С.М. Архангельського (1958 р.), А.М. Леонтьєва (1975 р.), В.П. Зінченко (1978 р.), В.Д. Шадрикова (1981 р.), Г.С. Суходольського (1974 р.), Є.М. Іванової(1984 р.) та інших.

■Вивчення професійної діяльності менеджера у галузі реклами з позицій системного підходу передбачає розгляд його діяльності у системі “суб’єкт діяльності” — “професійне середовище” і виявлення структури взаємозв’язків між компонентами цих підсистем. Підсистема “суб’єкт діяльності “

.. ' -10‘

включає: професійні якості, професійний досвід, мотивацію, психічний (функціональний) стан спеціаліста та інше. ;

Підсистема “професійне середовище” включає: об’єкт і знаряддя праці, технологію праці, його предмет, професійні, організаційні, фізичні та соціальні умови праці.

Таким чином, професійна діяльність менеджера у галузі реклами виступає системою взаємодії названих підсистем, при цьому факторами ефективності будуть являтися як особливості елементів підсистеми “суб’єкт діяльності”, так і особливості підсистеми “професійне середовище”» тобто об’єктивні і суб’єктивні фактори.

До об’єктивних соціально-психологічних факторів можна віднести соціально-психологічні умови праці (організаційна система фірми, психологічний клімат, особливості взаємодії менеджера по рекламі з керівником рекламного агентства (фірми), з рекламодавцем (клієнтом), з рекламовиробником, отримувачем реклами.

*До суб’єктивних факторів: мотивацію, особистісні якості, індивідуально-психологічні здібності, професійний досвід та інше. '

Узагальнюючи дослідження Нікіфорова Г.С., Дмітрієва М.А. та іншйх можна виділити в психологічному забезпеченні професійної діяльності такі етапи: первинний психологічний відбір, психологічне забезпечення навчання, адаптацію де трудової діяльності. .

Визначеного психологічне забезпечення меледжменті направлене на підвищення ефективності управлінні організацією, що може розглядатися лише у контексті створенн. умов для розкриття індивідуальних і групових можливосте? виходячи із специфіки психологічних проблем, які стоять пере, рекламною організацією. Психологічне забезпеченії

професійної діяльності менеджера у галузі реклами передбачає вивчення його як суб’єкта трудової діяльності, а також виконання психологічних видів робіт, які підвищують ефективність діяльності менеджера, його соціально-психологічну компетентність. Система діагностики, умови формування, удосконалення і корекції психологічно обумовленої діяльності менеджера спирається на слідуючі принципи: професійна діяльність менеджера виступає як одна із важливих сторін особистісної реалізації людини; ефективність професійної діяльності менеджера в більшій мірі обумовлена відповідністю специфіки діяльності особистісно-ролевим властивостям менеджера. '

Психологічне забезпечення менеджмента у галузі рекламного бізнесу реалізується поетапно: профвідбір, метою якого є виявлення найбільш здібних до даної діяльності осіб та диференційований підхід до індивідуально-психологічних особливостей при підготовці, перепідготовці, а також для подальшого обліку і правильного розташування кадрів при розробці стратегії діяльності рекламної компанії..

Психологічне навчання орієнтоване на розвиток соціально-психологічної компетенції, здійснюється за допомогою як традиційних (л'екції, практичні заняття), так і активних методів (соціально-психологічних тренінгів, ділових ігор).

Психологічне консультування — цей вид роботи включає в себе: заходи по швидкій адаптації до роботи, включенню фахівця в організацію і соціально-психологічне середовище; міри по постійній підтримці високого рівня працездатності протягом тривалого часу за допомогою індивідуальних та групових релаксаційних сеансів (групової рефлексії, бесіди, ділових ігор, консультування в конфліктних ситуаціях у взаємовідносинах із клієнтом (рекламодавцем). Використовуються такі методи, як

моделювання конфліктних ситуацій, програвання та їх аналіз, ділові ігри, бесіди та інше); консультування керівництва при розробці стратегії діяльності рекламних компаній, розташуванню і подальшої ротації кадрів.

Весь комплекс заходів, що входить у систему психологічного забезпечення професійної діяльності менеджера у галузі рекламного бізнесу повинен виконуватися практичними психологами, які представляють психологічну службу в даній фірмі чи рекламному агентстві.

В роботі ми зупиняємося на основних й найменш розроблених моментах психологічного забезпечення професійної діяльності менеджера у галузі реклами: визначені психодіагностичного комплексу методик, їх апробації для професійного відбору на дану спеціальність, а також побудові навчально-корекційного тренінгу для підтримки ефективної професійної діяльності менеджера у галузі рекламного бізнесу.

У другому розділі роботи “Психологічні основи менеджмента в системі реклами” зроблено психологічний аналіз змісту рекламної діяльності, узагальнюються різні визначення реклами, описуються функції, мета і напрямки в становленні реклами.

' Основним визначенням реклами з психологічної точки зору, є розуміння її як одного із засобів комунікації, що має безпосередній чи опосередкований характер, яка забезпечує зв’язок з громадськістю, переважно у формі переконання, метою якого є організація торгівлі.

Рекламна діяльність, як її визначає Чебикін О.Я., це спеціально організована діяльність, орієнтована на психологічний вплив на людей (споживачів) з метою акгивізації ними процесу придбання (реалізації) результатів праці чи соціально значущих умов,* що можуть забезпечувати їхню

ситтєдіяльність.

Таке визначення дає можливість, по-перше, розглядати екламу як спеціально організовану діяльність, по-друге, як іяльність, перш за все, психологічного порядку, по-третє, як дяльність, направлену на активізацію процесу реалізації іезультатів людської праці; по-четверте, ту, що важлива для береження життєдіяльності людини.

В дисертації представлена модель професійної діяльності ієнеджера у галузі реклами, в якій визначаються функції, зміст юботи на різних етапах професіоналізації спеціаліста у іекламному бізнесі.

Необхідною умовою ефективності рекламної діяльності є іідповідність професійно важливих якостей суб’єкта діяльності іимогам професії менеджера по рекламі, виходячи з цього, була юзроблена психограма спеціаліста у даній галузі.

Для цього нами застосовувалися такі методи,-як :постереження, метод узагальнення незалежних; характеристик, нографічний метод, опитник О. Ліпмана (варіант для творчих /руфесій з перевагою елементів розумової праці), карта-схема, »рганізаторських здібностей Л.И. Уманського. Експертами для »цінювання професійно-важливих якостей менеджера у сфері >еклзми виступали провідні спеціалісти; які працюють в галузі іекламного бізнесу. За допомогою біографічного методу іивчались дані людей, які досягли високого рівня ірофесіоналізму у сфері рекламного бізнесу, аналізувалися їхні ¡ислоп новання стосовно професійно-важливих якостей у даній 'алузі. Аналіз і узагальнення біографічних даних і висловлювань :прияв виділенню якостей, необхідних для успішної роботи у алузі реклами. Поряд із переліченими методами дослідження інкористовувався метод бесіди і спостереження за роботою Рекламних агентів та-менеджері» таких рекламних агентств, як

“Рекламний кур’єр”, “Астерія”, "Р.егент”, “Меног”. На основі результатів психографічного дослідження була побудоваш психограма.

Дослідження дало можливість чітко визначити ступіні професіоналізації менеджера у галузі рекламного бізнес) Перший рівень—рекламний агент, як приймач замовлень, другиі

— рекламний агент-консультант, третій рівень — менеджер пі рекламі і відповідно комплекс професійно-важливих якосте? необхідний для кожного рівня професійного становлення.

У третьому розділі “Побудова системи психологічног забезпечення професійної діяльності менеджера у галу; реклами” розроблялась і апробувалася система професійног відбору на дану спеціальність (виходячи із пскхограми збудовано і перевірено навчально-корекційний тренінг психологічної підтримки ефективної діяльності менеджерів рекламних агентів. Експериментальне дослідження проводилос протягом 1994-1997 р.

До вибірки дослідження увійшли менеджери і реклам агенти із різних рекламних фірм м. Одеси, всього 50 чоловік.

Методика проведення профвідбору у загальній систе психологічного забезпечення рекламної діяльності недостатн розроблена як у психологічній літературі, Так і у психологічн практиці. З’ясовано,що не існує однозначних критері визначення профпридатності до даної діяльності. Практич психологи, які працюють у даній сфері, інколи проводя громіздкі дослідження, використовуючи найскладніші зарубія тести, перетворюючи да.чнй етап роботи у багаточасо випробування з низьким коефіцієнтом прогнозування успішно у даній діяльності. В нашому дослідженні ми намагалі створити систему діагностики професійно-важливих якост фахівця у рекламному бізнесі, грунтуючись на психограмі.

При цьому ставилося завдання не лише профвідбору, а й раціонального розміщення персоналу, з урахуванням їх індивідуально-психологічних показників.

Для досягнення мети дослідження використовувся метод контрастних груп. Із вибірки тих, хто проходив іспити, було створено дві групи — “успішних” і “звичайних” менеджерів. Аналогічно із вибірки рекламних агентів були виділені дві групи за цим принципом. Успішність їхньої діяльності у даній галузі оцінювалася за допомогою методу експертних оцінок. У саме поняття успішності увійшли такі об’єктивні показники, як “тривалість” роботи, “продуктивність”, “самостійність при укладанні договору”, “завищення норми суми чистого прибутку”, а також основні профважливі якості, виділені у психограмі. Експертами виступали колеги, керівники рекламних програм, менеджери по роботі з кадрами, співробітники агентств. Для об’єктивізації результатів експертизи проведено кореляційний аналіз зв’язку між оцінками експертів, а також кореляційний аналіз експертних оцінок і самооцінок. Його показники свідчать про достатньо значущий ступінь збігу думок про одних і тих же випробуваних, а також про достатній рівень взаємозв’язку між оцінками експертів і самооцінками. До групи “успішних” увійшло 8 менеджерів і 12 рекламних агентів. Останні склали групу “звичайних”, (суть терміна “звичайний не носить оціночного характеру). Всі профважливі якості, що виділені у психограмі, можна об’єднати у два блоки: соціопсихолопчні і психобіологічні властивості. До перших відносяться: спрямованість особистості, регулятивні властивості: самоконтроль, контроль, самооцінка; особнстісиі якості, інтелектуальні здібності і інше, всі ті якості, що складають змістовні характеристики поведінки людини. До • гісихобіологічних відносяться: індивідуальні психодинамічні

характеристики, тобто властивості, які складають “формальні’ характеристики людини. Розробка методики дослідженню проводилась з урахуванням особливостей цих функціональний блоків. До процедури дослідження увійшли такі методи, як спостереження, бесіда, метод експертних оцінок, тест ш комунікативність (В.Ф.Ряховського), методика КО; (комунікативні і організаторські здібності), методика К.Томаса тест на виявлення стилю самореіуляції діяльності (Г.С.Пригіна) шкала особистісної тривожності (Ч.Спілбергера), тест локусг контролю, тест “Рішення управлінських завдань”, опитнш структури темпераменту (В.М.Русалова), а також мeтoд^ математичної статистики. '

Аналізуючи результати, отримані в ході тестування тих, хтс проходив іспити за методикою ОСТ (В.М.Русалова), а тако» порівнюючи їх з результатами спостережень бесід і об’єктивні« показників успішності у роботі, можна констатувати стійк} залежність між показниками успішності у рекламній діяльност і особливостями показників у психобіологічній сфері. У ході дослідження було виявлено тенденцію, домінування таки> властивостей, як: ергічність, соціальна ергічність, соціальнг пластичність, соціальна емоційність.

Аналіз результатів дослідження стосовно блок) соціопсихологічних властивостей показав, що домінуючими € показники: комунікативних та організаторських здібностей, саморегуляції діяльності, інтелектуальних здібностей.

Системоутворюючим фактором у комплексі профважливих якостей є позитивна мотивація до даної діяльності, так як важливою умовою ефективності професійної діяльності є здатність керівника забезпечити мотивацію персоналу, тобто підтримати активність і спрямованість персоналу.

Досвід роботи*з різними рекламними агентствами, а також

результати досліджень показують, що найбільш продуктивною є мотивація, зорієнтована на те, щоб зробити кар’єру у рекламному бізнесі, що прямо пов’язано зі стійким інтересом до даної сфери діяльності. Мотивація на те, щоб заробити великі гроші, є нестійкою і недостатньо продуктивною для успішної кар’єри взагалі а також і в даній галузі. Для виявлення продуктивності мотивації до даної діяльності, а також культурного і освітнього рівня особистості, нами застосовувався метод бесіди і спостереження, як більш інформативні порівняно з опитниками. Також, як додаткові, в дослідженні використовувалися показники невербальних методів діагностики, контент-аналіз відповідей оптантів під час співбесіди.

Апробація розробленої методики діагностики професійно-важливих якостей менеджера у рекламному бізнесі дала можливість відібрати оптимальний набір діагностуючих тестів та опитників, що відповідають завданням нашого дослідження. Це: “Методика КОЗ (комунікативних та організаторських здібностей), методика (К.Томаса) на визначення домінуючих форм інтеракції особистості, тест “ССД” (Г.С.Пригіна) на виявлення стилю саморегуляції діяльності, тест “Вирішення управлінських завдань”. Для діагностики психобіологічних властивостей використовувалась методика ОСТ (В.М.Русалова).

За допомогою розробленої комплексної методики діагностики професійно-важливих якостей менеджера у рекламному бізнесі нами проводився відбір рекламних агентів у рекламному агентстві “Mercury Globe Ukraine”. Всього у конкурсному відборі приймало участь 50 чоловік.

Результати проведеної діагностики показали різний рівень профпридатності випробуваних за показниками психобіологічних властивостей (методика ОСТ). їх розділено за трьома рівнями; перша і*рула — високі показники (9 чоловік),

друга група — середні показники (13 чоловік), третя група -низькі показники. Найбільш значущими були показник ергічності, соціальної ергічності, соціальної пластичності соціальної емоційності. До першої групи ввійшли випробуван у яких високі показники ергічності, соціальної ергічност соціальної пластичності, середні чи високі показник емоційності. До другої групи віднесені випробувані, що отримал середні бали по даним показникам і низький чи високий бал п ■показнику соціальна емоційність. Профнепридатних до дане діяльності за психобіологічними характеристиками виявлено 2 чоловік за низьким рівнем показників. Виходячи із результаті відносно блоку соціопсихологічних властивостей, також виділеї три групи випробуваних: до першої групи віднесені ті, ш отримали високі бали за показниками: комунікативн організаторські, інтелектуальні здібності, самодостатність (І чоловік), а також, які показали перевагу таких типів взаємодії спілкуванні як змагання та співробітництво; до другої груп увійшли ті, що отримали середні бали за цими показникам! даній групі притаманні всі п’ять типів взаємодії у спілкуванні, різній мірі виражені. До третьої групи віднесені особи з низьким показниками виділених профважливих якостей. Із. 5 випробуваних, які проходили іспити, відібрано 25 чоловії Необхідність виділення їх у дві групи пов’язана із завданням раціонального розподілу персоналу, з урахування індивідуальних психологічних особливостей, а тако диференційованого підходу в навчально-корекційному тренінг Одним із важливих етапів психологічного забезпечень професійної діяльності є система тренінгових заняті спрямованих як на адаптацію (на початкових етапах) д рекламної діяльності, так і на постійну підтримку ефективні

ірофесійної діяльності у галузі реклами. Мету нашого іослідження задовольняє такий метод соціально-психологічного тренінгу, як “навчально-тренувальна група”, застосування якого обумовлено використанням у ній двох груп методів: навчальних ^лекції), тренувальних (ролеві ігри, дискусії, обговорення). У зоботі описуються принципи, на яких базується дана тренінгова :истема, та завдання, що при цьому ставились.

Конкретний зміст тренувальних занять базується на основі технік: ідеальних моделей, психосинтезу, гельштальтметодів, грасактного аналізу і нейролінгвістичного програмування. Вправи добирались і розроблялись з урахуванням специфіки рекламної діяльності. Зміст тренінгу вміщує 6 занять, розрахованих на 3-4 години роботи у групах, а також домашні завдання, спрямовані на зміцнення навичок, відпрацьованих у групах. Після проведення тренінгу було зроблено повторне тестування домінуючих у психограмі здібностей: комунікативних і організаторських. За допомогою методики з комунікабельності

і методики організаторських здібностей.

Порівняльний аналіз на рівні X параметрів показав, що у першій групі середній показник комунікативних здібностей до тренінгу складав 0,76; після тренінгу х— 0,80; у другій групі?? —0,74:—дотренінгу і х—0,79 після тренінгу; організаторських здібностей у першій групі до тренінгу х склав — 0,81, після тренінгу х — 0,85; у другій групі —до тренінгу "X — 0,70, після тренінгу х склав — 0,76. .

Слід відзначити, що спостерігається в обох групах чітка тенденція до збільшення даних показників, що свідчить про позитивний вплив на їх корекцію проведеного тренінгу. Поряд з когнітивним аспектом оцінки проведення тренінгу враховувались поведінковий та емоційний аспекти. З цією метою до системи контролю ефективності розробленого тренінгу також входили:

написання самозвіту, заповнення формалізованої анкети, аналі: виконання окремих вправ і емоційних відгуків про проведеню тренінгу його учасників.

Одержані результати свідчать, що запропонована систем! тренінгових занять має діючий вплив на становлення професійно важливих якостей спеціалістів у рекламному бізнесі та ефективні у розв’язанні основного завдання психологічного забезпечення підтримки продуктивної діяльності менеджерів у рекламном; бізнесі.

Узагальнення результатів дослідження дали можливіст зробити наступні висновки:

1. Встановлено, що основоположні теорії психологі менеджмента можна згрупувати за чотирма напрямками: д першого напряму відносяться роботи, в яких домінуючим факторами ефективності діяльності, є економічні фактори; д другого напряму: роботи, в яких провідним факторо ефективності є соціально-психологічне групове стимулюванні до третього—дослідження, основним постулатом яких виступг урахування емоційного фактора, задоволення потреби спілкуванні, встановлення неформальних відносин; до четвертої напряму — роботи, в яких домінуючими виступають внутріші особистісні'психологічні фактори, такі, як мотивацій т самоактуалізація, тощо.

2. Розкрито, що психологічні фактори ефективнос діяльності менеджера представлені на двох рівнях: зовнішні внутрішні, до перших відносяться соціально-психологічні; і внутрішніх — особистісні та індивідуально-психологічні.

3. Психологічний аналіз становлення менеджера у реклами діяльності дає підставу виділити три рівня професіоналізац початковий — рекламний агент, як приймач замовлен рекламі ми агент-консультант; менеджер у галузі реклами •

найвищий рівень. Виділені рівні професіоналізації визначаються ступенем вираженості професійно важливих якостей суб’єкта даної діяльності.

4. Модель професійної діяльності менеджера у рекламній діяльності представлена на двох рівнях: професіографічному та психографічному, які відображають відповідно дві взаємопов’язані підсистеми: “професійна діяльність”, “суб’єкт діяльності”. Перша включає об’єкт і знаряддя праці, технологію праці, її предмет, професійні, організаційні, фізичні і соціальні умови праці; друга підсистема — професійно важливі якості, професійний досвід, мотивацію, психологічний (функціональний) стан спеціаліста.

5. Виявлено, що у структурі ПВК менеджера в галузі

рекламного бізнесу домінуючими є такі професійно важливі якості, як комунікативні, організаторські, творчі, інтелектуальні здібності та високий рівень саморегуляції. '

6. Встановлено, що найбільш інформативними психодіагностичними методиками для профвідбору у галузі рекламної діяльності є: методика ОСТ (В.М. Русадова), методика КОЗ (комунікативних та організаторських здібностей), методика стилю взаємодії {К. Томаса), тест ССД — стилю саморегуляції діяльності (Г.С. ПриГіна), тест “Рішення управлінських завдань (на управлінський інтелект), а також методи спостереження і бесіди.

7. Побудована система психологічного забезпечення професійної діяльності менеджера у галузі реклами становить комплекс взаємопов’язаних та взаємообумовлених .заходів: профвідбір, психологічне навчання, психологічне консультування.

8. Апробування розробленої системи дає можливість на етапі профвідбору відібрати найбільш перспективних

претендентів для роботи у галузі рекламного бізнесу та диференціювати їх за трьома категоріями: рекламний агент — приймач замовлень, рекламний агент-консультант, менеджер у галузі реклами.

9. Психологічне навчання включає навчзльно-корекційний тренінг, який дає можливість зняти бар’єри у спілкуванні, ввести у специфіку професійного спілкування, навчити заходів саморегуляції, підвищити емоційну стійкість, сформувати впевненість у досягненні поставленої професійної мети.

10. Перспективним напрямком дослідження можна вважати. розробку психологічного забезпечення діяльності спеціалістів-виробників рекламної продукції, а також іншим перспективним напрямом є виявлення впливу різних видів реклами на свідомість споживачів, з урахуванням їх вікових та професійних інтересів.

Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях автора:

1. Реклама—психологічні особливості змісту //’’Рекламний кур’єр”—1995 р. — №14/4 — с.4-8.

2. Настав час, коли реклама піднялася до статусу науки // ’’Рекламний кур’єр” — 1995 р. — №24/4 — с.2-3.

3. Психологічне забезпеченая реклами. //Збірник матеріалів міжнародного симпозіуму “Психологічне забезпечення підприємництва” — Одеса, 1995 —с. 81-83.

4. Про психологічну підготовку менеджера у системі рекламного бізнесу //’’Сучасний стан і перспектива розвитку гуманітарних наук. Соціальна психологія, менеджмент”. Матеріали міжнародної конференції—Одеса, 1997 —с.35-38.

5. Психологія менеджменту: основні завдання і напрямки роботи психолога //’’Психологічна освіта в системі вищої школи”. Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-

методичної конференції— Одеса, 1997 — с. 25-28.

6. Шляхи до покупця (“Рекламний кур’єр”, 1995 р. —№9/6

АННОТАЦИЯ

Галчанский П.А. Психологическое обеспечение деятельности менеджера в области рекламного бизнеса. / Рукопись/. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности - 19.00.01. - общая психология, история психологии. Южноукраинскйй государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского, Одесса, 1997.

В работе изучались психологические особенности деятельности менеджера в области рекламы, психологические факторы, влияющие на ее эффективность. Построена модель данной профессиональной деятельности на профессиографическом и психографическом уровнях. Разработана и апробирована система психологического обеспечения эффективной профессиональной деятельности специалиста в рекламном бизнесе. '

ANNOTATION

Galchansky Р.А. Psychological guaranteeing of.manager occupation in the sphere of advertising business (manuscript).

Dissertation on competition cand ¡date’s degree of psychological science in speciality - 19.00.01 - common psychology, history of psychology. South Ukrainian State Pedagogical University of K.D.

Ushinscky, Odessa, 1997. •

Psychological peculiarity of manager occupation in the sphere of advertising, psychological factors influence on the effectiveness was studied in the work.

The model of this professional occupation at the professigrafatic and psychological level was build there. ,

The system of psychological cusuring of effective professional occupation of specialist in the advertising business was developed and tested.

Ключові слова: фактори ефективності, професійно-важливі якості, профвідбір, система психологічного забезпечення, навчально-корекційний тренінг, рекламний агент, менеджер у рекламному бізнесі, комунікація. „