Автореферат диссертации по теме "Психологическая совместимость спортивных групп и команд"

'^ЗЦВСЬКИИ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ’ ' їм. Г. С. СКОВОРОДИ _________________

ОЛЕФІР ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

^ '' "ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ . В СПОРТИВНИХ " ГРУПАХ І' КОМАНДАХ

19’. 00.07 - Педагогічна і вікова психологія

. Автореферат дисертації на.здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ХАРКІВ- - 1995

Дисертацією є рукопис • ' .

Робота виконана в Санягг-Петербурзській академіі фізичко! культури і спорту ім. П.Ф. Лесгафта ■

Науковий керівник Офіційні опоненти

Провідна організація

Захист в і дбудеться " Р "//£///^1995 р. -о/^год. на засіданні спеціалізованої Вченої ,ради К.‘113.24,02 у Харківйь--. кому державному педагогічно^ університеті і и. Г. С. Сковороди/ 310168, Харків, вул-Блвхера, Z. .. . '

З дисертацією мокнг ознайомитися в бібліотеці. Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди.

Реферат розісланий •' Л 1995 р. • ... '

. у.^у — - •

Вчений секретар ' . '

спеціалізованої Вченої, ради

- доктор •психологічних •• наук, доцент РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА.

- доктор психологічних . наук,. професор БОЧАРОВА СВІТЛАНА. ПЕТРІВНА;

- кандидат психологічних наук,, доцент МОРГУН

Володимир Федорович' \

* Київський, деркавк .; пе-

• дагогічянй університет ім М. П.-Драгоманова.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Актуальність. Підвищення рівня вимог, які пред-являить-ся'до підготовка сучасних спортивних команд, роблять досить актуальною проблему психологічної сумісності їх членів. Особливо ця проблема значима'для тих груп та команд, де висока ступінь взаємозв’язку та взаємозалежності між чтартнера-

Важливість дссяідкень-психологічної сумісності спільно діючих спортсменів викликана насамперед запитом спортивної практики - формуванням оптимальних за психологічним складом груп та команд,•здатних до прояву максимальних можливостей в плані вирішення поставлених перед ними завдань.

На необхідність дослідження психологічно! сумісності людей неодноразово вказували такі- авторитетні вчені, як

5. І\ Ананьев, ■ Е. С. Кузьмін, Б.Ф. Локов, Б.Д.Паригін, К. К. Платонов. В роботах цих вчених психологічна сумісність людей розглядається як фактор, який інтегрус групу на виконання спільної діяльності та ооумовлвс ії ефективність.

Незважаючи на те,.-ідо дослідкення психологічної сумісності людей «ае більш ніз 30-та річний строк, проведений аналіз спеціальноі літератури дозволяє зробити висновок, що з ■цілому психологічна сумісність член ів'спортивних груп та ко-вявчена вкрай мало, лззо сбааль робіт, з лккх би зона визча-лась з реальна упевах сумісно! взаємозв'язаної спортивної діяльності. Практично залишаєтеся'не вцзчецим питання про вплив рінкг* ззатессз'язаності ша члена::;! гр£пи та .поєднанням рзл0“"нті-п::-: діяльності іядззідуальне-психологічних властивостей партнері з'.па їх психологічну сумісність. Взасш-

• .' ■ - - 4.- ';•'і./'

з’язаність членів групи - фактора який ; визначає " об’єктивну. необхідність взаємодії/і-е однда ііз(..найваїсливішйх;і :системі -

інших, що обуыйвлотть ефелтавність спільної . .діяльності. іншого боку відомо; що даиодагічна сулісність - ефект;оптй- ;. .'

мальното поєднання р1зн01Ш11ТЩ2 :г|нда1Дуая№0^психрЛ0Г1?шияV ; _ властивостей з^с^к^в взаємодії;; -^І^иангто:•• р6а.гіиядатя-г дЦ.|;' ;

ОСНОВНИХ ТИПИ поєднань .І8г^І1У^ДО*ПСШХОЖОГІ^И8>83іа<^ВО- ;р, •*< -

стей--членів група:. за прЕнанпом подібябсті.гбо за’ причинам

взаємного доповнення-;С^®л®давтарностіЗ.-.'..’Але.; дйтання:

те, якай принцип, цоеднанва яарарафдаф-';для%4іщі 'ішоі'-.--

СПІЛЬНОЇ СЕОрТЕВНОЇ' ДІЯШЬЙІЇ: '^ЯЗІйіКаі»А;’»ІД5фф#,:;•-•Крі%- ■;'.

того, ш вваз-аемо, що процес їіз'-гг-ква ггкхшоі/црк'Сс’тей ' •

логічної суцісності буде біяьа пцііщва,'?'«до4.Е^ойата: • і ' єдиних критеріїв кількісної оціЕгш•-.визначення.-діри .СОДіібКОС-' •• / ■ ті-відмінності.иіЕ партнерам за-таш'щї -ік'сйШ-іедевідузль- ;/ ■■ но-псзхологічаимн-властигостаз.'.- ' .-■ ; '.Ч -;-'Л-.

... Об'єкт досяігненнл: -г - члені:'ішекк екіпажів з вейяувашш ■ - .

на байдаркам та -діаді гояейбслісгіз,.ккі 'відрізнялась рівнем-• •

психологічної суг.іскссті. ' . • ' •

Поениет дослідкеиг-гя- - ашз осоййагостег взаємодії 'членів -парвах єкігіагів веслярів та діад волейболістів .і - рівня ' вїірзхєнссті пргта^аншік їм іЕдшідузгьЕйгПсихологі.чнях вяас- ' тнзостей -на- їе псгхаяогічну сумісність.- - . -

■ Мата-дослгдгапнз-соляггз в єхбйераазатально^у'' вивченні - - ‘ ' особливостей псирпогі'чно! суиісноеті- в груйаг-аіадах весла- • ’ рів на байдарках та волейболістів,.---'..- '' -■ . ■ ’ .-

'' Тіпотеза дослідження пояягаз в тагу, ко психологічна .. ■ суиісність членів спортавшп труп та команд обумовлена взае- .

Розв'язаним впливом особливостей взаємодії (рівнем взасмо-зв’язаності) та їх інднзідуально-психологічними властивостями Поєднання показників психсмотс?::хя як яаЯгазяивших Індикаторів 'Саморєіулаид рухів в псйхологі-чно сумісних групах будг здіПокиватись яа оз.чов і. под ібязст і. Властивості особистості членів спортивним груп та-, команд будуть поєднуватись як згідно принципу подібності, так на основі принципу яо>яі-лементарності. ■ - . ■ ■

' Досягнення мети потребус вирішення таких завдань:

■ і. Виявити індивідуально-психологічні властивості спортсменів груп, 'до досліджувалися, які обумовлюють їх психологічну сумісність. .

2. Вивчити особливості поєднання індивідуалько-психоло-гічних властивостей членів груп, п,о відрізняються -рівнем взаемозв’язаності.

3. Розробити методичне празило діагностики та прогнозу-

ванкл психологічної сумісності членів досліджуваних спсртив-спортивиих груп та команд. , !

' Методолог ічноп та теоретичноя основою дослідження с принцип діяльності, згідно з яким зміст та структура спільної діяльності розглядається як фактор, •цо'констя’гусс групу, як інтегратор усих групових процесів" та язед. • '

Методи лссггід:?-Єт-~Нл. Для перевірки гіпотези та вирішення поставлених задач зихористсзудались такі методи:' аналіз наухозої літератури з проблеми дослідження, нетод експертних оцінок, лабораторні*.:! експеримент, психод і агностичні тести, порівняння векторіз середніх значень, факторний, кластерний та дискрін.ппінтмий аналіз. '

Наукова новизна дослідження полягас в тому, цо: ■

- лана робота представляй собою перше -цілеспрямоване експериментальне дослідження психологічної сумісності з реальних спортивних групах та командах з різним рівнем взаємо-св’язанссті учасників;

- у виявленії і індивідуально-психологічних властивосте;!

та їх сшклтомоксмллексів у веслярів на байдарках і волейболістів, а такої' особливостей поєднання Індивідуально-психологічних властивостей, які впливають. на психологічну сумісність партнері?.; . ■

- запропонуванні експериментально обгрунтованих «ето-дкчкш: пріШойїг діагностики рівня психологічної сумісності членів СПОрТЙВКІІл груп-діад як по комплексу индпвідуально-психологічних властивостей, так і за допомогою апаратурної иетсдикп Токеостатичка установка".

Теоретична знач;;,уїсть роботи заклгчаствся в 'тему, ідо проведене лгслідгенн-я особливостей ПСИХОЛОГІЧНОЇ сумісності в спортивних групах та командах дозаолле внести певний вклад в сучасну психологічну та педагогічну науки. Отримані результати вносять такс:: пеькійі вклад в розкриття механізмів . психологічної сумісності Е спільні:! спортивній діяльності. Психолог?чна сумісність розглядається як властивість спортивної групи, яка суттєво впливає ка ефективність змагальної діяльності команди.

Практична значимість роботи полягас в тему, що стримані психологічні знання можуть бути використані в педагогічній практиці вк:-мвакня спортсменів та підготовці іх до змагань. Теоретичні та .методичні результати роботи шкуть бути .вико-

ристані при здійсненні оптимального відбору, та комплектуванні ігрових ланок, екіпажів і:'тим самим уникнути нвпродуктив-ного використання часу на- досягнення зіграності- команди, на-катаності екіпажу потенційно несумісних сгіорсменів. ' .

Достовірність результатів- дослідження- забезпечувалась перевіркою методичного Інструментарію на надійність . та ва-<-. лідність, використанням достатньої кількості спортсменів, що брали участь в дослідженні, математико-статистичних критеріїв^ поєднанням методів кількісного та якісного аналізу.

' У- - - ■

ь. - Апробація- та. впровадження- результатів. Результати дос-

ліджевня'-доповідались на науково-практичній' конференції "Оптимизация- физического/ воспитания студентов И' подготовка спортсменов в вузе" в м. Мінськ, Стравень 1991 р.), на наукових конференціях кафедр психології ДДОІФК ім. П.Ф‘. Лесгафта та. ХДПУ ім. Г.С:Сковороди,, а також використовушься в практичних учбових заняттях із студентами факультету' фізичної, культури. ‘Методичне правило відбору та комплектування парних екіпажів у веслуванні . на байдарках 1 впроваджена в практику роботи із спортсменами, збірної команди Харківської області. :1 ' ' . .

На захист виносяться такі положення: ■, 4 ■ ,

, - 4 ’ - - •

■ 1. Психологічна сумісність членів спортивних груп та

команд вплетена в процес спільної діяльності і проявляється

в результативності групової діяльності та задоволеності

партнерів один одним.

2. Специфіка психологічної сумісності членів спортивних груп та команд залежить від особливостей конкретної спільної діяльності та інді ідуально-психологічних властивостей

спортсменів.

Зі Раціональний/ оптимальный відбір та_ комплектування екіпажів, ігровмх'ланок;необхідно проводити на-основі, комл-, лексної психодіагностики'сумісності ifх членів.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу,

трьох розділів, висновків, практичних рекомендацій, бібліо-. ■ і • . • графі! та додатку. _ - : .

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ,

У вступі обгрунтована актуальність проблеми, ' визначені об’єкт, предмет дослідження, гіпотеза, мета,, завдання, методи, розкривається наукова новизна,-' теоретичне та практичне значення, положення, які виносяться, на захист. \

У першому розділі - "Психологічна сумісність як фактор ефективності спільної діяльності” - сформульовано визначення поняття психологічної сумісності; приведені основні емпіричні індикатори сумісності, сфери її прояву та рівні вивчення; розглянуто співвідношення з іншіш груповими феноменами -згуртованістю та організованістю групи. Проведено аналіз основник напрямів її вивчення в різноманітних групах людей та факторів, що її обумовлюють. Окремо розглянуті роботи, що

в тій чи іншій мірі стосуються вивчення психологічної суміс-ноності в спортивних групах та командах. •

Аналіз численних изначень поняття психологічної сумісності СВ. А. Бодров, 1984; В. Б. Бойко, 0, Г. Ковальов, В. М. Панферов, 1833; Р.Л.Кричєвський, 1379; В.Б.Ольшанський, 1975; В. І. Румянцева, 1934; А. Л. Свенцицькпй, 1973; М.Е. Shaw, 1971) дозволяє виділити деяке загально характерне для сьогодні и -

нього часу розуміння цього явища. З одного боку зоно розглядається головним чином як діадниїі феномен, а о іншого - передбачай певне поєднання властивостей взаємодіючих людей по відношення до цілей їх взаємодії.

З експериментальних дослідженнях сумісності членів контактних груп використовуються різні і і емпіричні індикатори-, взаємні соціокетричяі вибори СВ. А.Бодров, Н. Ф. Третякова, 1930; Л.Д.Глоточкін, Г.В.Ложкін, В.В,Спасеїшиков, 1986), взаємооцінки, партнерів за спеціальними шкалами СР.Л.Кричев-ський, 1980; М.Г.Рогов,4982), ефективність спільної діяльності' С В. А. Бодров, 1384; М.М. Обсзов, 1974; В.І.Румянцева, 1984) та інші.

Психологічну сумісність прийнято розглядати в двох

сферах групової активності - в діловій Софіційній) та особи-

стісній (неофіційній). Основним кри'гзрієм (.„МІСНОСТІ в сфері офіційних відношень членів групи виступає результативність групи, а з сфері неофіційних відношень - висока взаємна задоволеність учасників неформального спілкування. В умовах напруженої спільної спортивної діяльності ділова та особисті сна сумісність т’сно взаємозв'язані і взасдоповнювгь одна . ' - 4 одну. Тут можна говорити про единумісихолЬгічну сумісність,

яка вплетена в процес спільної діяльності. -

Сумісність членів групи можна досліджувати ■ на трьох рівнях: психофізіологічному, психологічноу, соціально-психологічному і оцінювати з позицій групового стану, властивості або процесу. ' ■

Поряд з психологічною сумісністю членів групи, до інтегративних характернеє . групи відкосяться близькі до неї за

змістом такі групові ффомени, як згуртованість та організованість. По відношенню до них сумісність виступає як, необхідна умова, як фактор, по їх обумовлює. .

Ми розуміємо психологічну сумісність як: властивість' спортивної групи Скоманди), що базується на певному поєднанні індквідуаяько-пскхологічккх особливостей членів •групи і проявляється в результативності спільно! діяльності та задоволеності учасників один одним. ■

Для систематизації досліджень сумісності запропоновано декілька класифікацій. Одна з них належить М.Шоу (1971), згідно з якою виділяється два типи сумісності;. В-сфері потреб та поведінки партнерів. Представником першого типу досліджень сумісності є автор теоріі інтерперсоналг их відношень - В. Шута, (1958), який еклериментадьно довів .зв'язок сумісності членів групи з іі результативністо, згуртованістю, баханням до подальшої підтримки контактів. Підхід до вивчення поведінкової сумісності в основному використовувався в роботах В.Хейгорна С1956) та М.Шоу С19713. Автори ; вивчали сумісність членів групи в залежності від авторитарності та домінантності. Установлено, яо групи із подібними-за показниками аторятарності членами, демонструють більшу суміс-, * ність, ніж гетерогенні групи. -

Інша-класифікація дослідкень психологічної сумісності, запропонована' М.М. та \.М.Обозовими (1981), які . ваділіші структурний, функціональний та адаптивний підходи до вивчення цього феномену. До функціонального підходу в вивченні сумісності. можна віднести.роботи Ф. Д.Горбова (1965), М. А- Нові-коваС1968), які перейми висунули принципи інтегрально;

■ . - и - ■ .

оцінки групи та розробили прилад ‘'Гомеостат" для дослідження психологічної сумісності. . ■

Численні дослідження психологічної сумісності виконані в руслі структурного підходу СВ.А.Бодров, Н.Ф.Лук'янова, 1982; В.П.Захаров, 1977;. М.М„Обозов, 1979; В.М.Русалов, 1982 та ін.). Основна мета цих досліджень г пошук оптимальних поєднань різноманітних психологічних характеристик партнер:з для ефективної спільної діяльності.

- Дослідження сумісності в спортивних групах та командах 1 С Д.Я:Богданова, Л.Б.Амеліна, 1988; І.П.Волков, 1973; В. В. Медведев, 1967; М. А. Новіков, Є. Б. Самсонов, 1966; В. І.Ру-м’яйцева, 1984 та їй.) були виконані в руслі вищезгаданих підходів і переслідували мету - оптимізувати відбір та комплектування ефективних спортивних груп та команд.

Огляд результатів дослідження^їісихоло; ^чної сумісності в різних групах людей показує, що вони відзначаються різноманітністю авторських підходів та суперечністю експериментальних даних. Незважаючи на це, аналіз літературних даних дозволяє виділити ряд факторів, що\ обумовлюють сумісність учасників спільної діяльності: 1) пов'язані з особистістю

Срівень вираженості тіні чи'іншої Ьсобистісної властивості); 2) позаособистосні (подібність-відмінність.партнерів за ін-. див ідуально-психологічними особливостями); 3) вкутрішньогру-пові Срівень соціально-психологічного розвитку групи); 4) позагрупові (тип групового завдання, особливості взаємодії партнерів).

Ми вивчали вплив першого, другого та четвертого факто-

- 12 - ' ’

' , І рів ка психологічну сумісність членів спортивних груп та команд. , ’

У другому розділі - "Програма та методики дослідження"

- розкрито організацію дослідження, дано обгрунтування вибору об’єктів дослідження, приведена процедура операционального визначення поняття психологічної сумісності, дана характеристика методик. , ,

При виборі експериментальних моделей - конкретних видів спортивно: спільної діяльності, для вирішення поставленная б дослідженні завдань, враховувалось те, цс види спорту повинні відрізнятись за психолог ічници особливостями взаємодії партнерів. Б зв’язку з цим осново» для вибору об’єктів дослідження стала психологічна систематика видів сггрту та змагальних вправ, розроблена Т.Т.Джамгаровйи (1979). Були вибрані волейбол та веслування - види спорту відповідно з спільно-взаємозв'язаними та сглдыю-синерпчннми діями партнерів; Під синергізмом розуміється якість, яка проявляется в суворій синхронізації рухів та в прямому об’єднанні і взає-модоповнеякі зусиль. ■

У веслуванні об'єктом дослідження стали'-екіпажі-двійки,

а у волейболі - парні ігрові зв'язки.

Емпіричними індикаторами психологічної сумісності були:

результативність спільної діяльності та задоволеність партнерів один одним. На еонові цих критеріїв були сформовані "полярні групи" спортсменів, в які ввійшли по 20 єкіпа-ків-двійок веслярів та по 20 ігрових зв’язок волейболістів різною рівня психологічної сумісності. У веслуванні психологічно сумісні екіпажі високого рівня отримали назву "нака-

тан і", а екіпажі більш низького рівня - "ненакатані". Відповідно групи волейболістів отримали назви --'‘зіграні” та “не-зігракі". Ці назви, взяті із спортивного лексикону, досить влучно відтворюють суть явища, яке досліджувалось. ■

Таким чином, загальна кількість вибраних склала 160 спортсменів, вік яких - від 18 до 25 років. Спортивна кваліфікація - перший розряд, кандидати та майстри спорту.

Як організаційний метод в роботі використовувався порівняльний метод дослідження. Спі вставлялись групи спортсменів з різним рівнем психологічної сумісності.

В лабораторному експерименті використовувався прилад "Гомеостатична установка", розроблений В.І.Румянцевой. Цей прилад дозволяє моделювати групову взаємозв'язану діяльність і вивчати сумісність спортсменів на психофізіологічному рів-вні. Установка складається із двох основних частин - порог-ннстого металевого стержня, закріпленого на масивній металевій платїсрмі та бронзового або латунного кільця, по колу якого рівномірно різподілеяі чотири отвори з різьбо». В. них вкручені невеликі гвинтики з закріпленими капроновими, нитка-К! ДОВ2ИКО» від 4-до 6 метрів. Другий кінець ниток прилаштований до дерев’яних ручок для захвату їх учасниками 'експерименту. Завдання полягає з'тому, що учасники, розмотавши нитку та утримуючи її за ручки, повинні збалансувати, урів- ' новажкти кільце над металевим стержнем таким чином, щоб точно попасти на нього і утопити це кільце до основи стерзсня.

Процедура проведення експерименту для групи із дзох чо- ' лов ік-полягає з ось чому. Металева платформа установлюється на звичайний стіл в центрі приміщення, де проводиться енспе-

римент. Поруч з платформою разтаїювується кільце і по .одній ручці з намотаними нитками. Решта ручок з розмотаними нитками на всю довжину знаходяться на підлозі по обидва боки від столу. Учасники, по сигналу асистента,, повинні розмотати нитку на одній із ручок, а потім, утримуючи в кожній руці по ручці та натягуючи нитки, виконують завдання. ,

Кожна група використовує по три спроби - одна пробна, а дві залікові. В залікових спробах учасникам дається інструкція "А1’ та "Б". . '

Інструкція "А": "Надіти кільце на стержень якомога

швидше. Фіксується час та число помилок". ,;1

Інструкція "Б": "Надіти кільце на стрижень якомога

точніше. 'Фіксується помилки та час”. ,

За помилку вважається, кожне доторкання кільця до стержня. Час фіксується асистентом, який запускає секундомір одночасно з командою "Почали!", і зупиняє, коли група вирішує завдання. • '

Експериментатор під час експерименту позначає в протоколі тільки вербальну активність кожного члена групи, а після завершення експерименту заносить до протоколу дані про час та якість виконання завдання. '

"Обробка результатів експерименту закликається в знаходженні. середніх оцінок за часом, якості та вербальній активності за двома заліковими спробами. .

.Для характеристики індивідуально-психологічних властивостей веслярів та волейболістів використовувались псиході-агностичні тести.

Зихідним положенням при виборі психодіагностичних мето-

■дик дослідження стало уявлення про сумісність як про багаторівневий феномен. Для характеристики індивідуально-психологічних властивостей спортсменів на психофізіологічному рівні використовувались: час простої реакції на звук, максимальна частота рухів на малій амплітуді, точність відмірювання зусиль С50И від максимального).

Особистісні властивості спортсменів виявлялись з допомогою 16-факторкого опитувальника особистості С16 РЮ Р. Кеттела - форма ”С", опитувальника Г. Айзенка (ЕРІ). Для характеристики типу мотиваційної направленості особистості: а) "на завдання"; б) "на взаємодій"; в) "на себе" - використовувалась "Орієнтаційна, анкета" Б. Баса. . ■

Кількісна обробка первинних даних проводилась різними математико-статистичними методами. Використовувались як прості описові статистики (середні значеня, стандартні відхилення), так і складні методи багатомірного, статистичного аналізу (порівняння векторів середніх значень, факторний, кластерный .та дисхримінантний. аналіз). . \

У третьому розділі - "Особливості психологічної сумісності в групах веслярів та волейболістів" - виявлені індивідуально-психологічні властивості веслярів та волейболістів,

‘ \ які обумовлюють іх психологічну сумісність; визначено бсоб-

■ • ' ■ \ ливості поєднання, включених в■дослідження психологічних показників, в сумісних групах; розроблено методичне- правило відбору та комплектування психологічно сумісних екіпажів та ігрових ЗВ'ЯЗОК. ‘ •. ■ -

Порівняння векторів середніх’ значень показників індивідуально-психологічних властивостей веслярів "накатаних". та

'"ненакатаних" екіпажів показало, що вони достовірно відрізняються між собою рівнем іх виваженості. Ці відмінності виявлені за такими показникам: підлеглість-домінантність Сфак-тор Е із 16 РП, схильності до почуттівтприйняття та дотримання эагал.аоприйнятих гравия та норм СС), залежності-незалежності від гэупи вксокий-нкзький самоконтроль

С0з), орієнтація "ла сєб •" СНС), орієнтація "на взаємодію" СВД), точність відмірювання зусиль СТЗ).

Змістовний психологічний смисл цих відмінностей полягає

з.тому, що спортсмени "накатаних" екіпажів більш свідомо до-

■ . "» -■гримуються загальноприйнятих правил та.норм поведінки, наполегливі в досягненні поставленої мети, краще здійснюють самоконтроль емоцій та поведінки. Вени орієнтовані на досягнення групових завдань, взаємодію з партнерами, групову.думку та норми. . У.них вище рівень розвитку здібностей до варіації силових зусиль. Члени "ненакатаних” екіпажів характери*-зуються протилежними рисами.’

Для груп "накатаних" та "ненакатаних" веслярії» аналізувались профілі . індивідуально-психологічних особливостей спортсменів, які виконують функції загребного та "2-го номеру" екіпажу. Статистичний аналіз показав, що з агресій і психологічно сумісних екіпажів достовірно відрізняються від своїх партнерів. Це проявляется в більш вираженій незалежності в судженнях та поведінці СЕ), сприйняттю нового, аналі-’ тичності мислення (О ), орієнтації на досягнення групової мети СНЗ), що в цілому свідчить про ділову направленість в структурі особистості загребних "накатаних" екіпажів. Заг-реЗкі психологічно менш сумісних екіпажів, характеризуються

емоційною нестійкістю (С), схильністо до домінантності СЕ), переваго» мотивів власного благополуччя, прагненням до власного престижу Ц, НС). ■

' Результати факторного аналізу показників особистісних тестів у веслярів різкого рівня сумісності свідчить про те, що вони розрізняються не тільки якісним складом первинних

властивостей особистості, але й різними за змістом вторинни-

■ . ' ( « •

ми рисами, що виявляються в результаті факторного аналізу. Ці відмінності.проявляються, в факторах . другого порядку -тривожності-пристосованості, самоконтролі, особистіснт'( направленості С"на завдання”, “на сёЗе"). Факторний аналіз показників властивостей особистості суттєво доповнює результати порівняння середніх значень. Опис структур взаємозв’язків особистісних тестів дозволяє краще розуміти механізмі психологічної сумісності членів .веслярських екіпажів.

У членів ''зіграних" та "кезіграних" груп волейболістів також виявлені достовірні, відмінності для 10 із 24 включених в дослідження показників. Фактичне значення багатомірного критерію Г Хотелінга дорівнює 74,8 (ТгКрИТ = 73,4), що свідчить .про достовірність Со. < 0,05) відмінностей- з\ вектора:-: середніх при їх спільному розгляді. ■ ' \

Так, волейболісти "зіграних" діад більше схильні до спілкування, співробітництва (А), ексггоесквні в виявленні емоцій Ср, мають більш виражені аналітичні якості (В).\ їм властива емоційна зрілість (С), .рзззнкений самоконтроль СО,). Вони більш свідомо дотримуються загальноприйнятих правил та норм, К!>г.олеглкаі в досягненні поставленої мети С6). В мотиваційніЯ сфері особистості' "зіграних" волейболістів

переважить мотиви , пов’-зані з досягненням групових завдань

(ЯЗ). Вони характеризується хсроиши; здібностями із керуванні.

- - ■ - ■ ’ ■ .і рухами за силовими параметрами точності СІ§>. , : .-/і ■ .

. Статистична» аналіз дозволяв також, виявите . деякі ,сут-теві'іідміанос'Ч в структур: властивостей,особистості волейболістів в за;:ггноот: від ігрсзого амплуа - зв'зуючих та на-яадапчих. Гак, иападгдоі- "і ;гранкх"' д: ад більа стримані', в спілкуванні та м#іа екслре^иь::! в бїіяул?нн: емоцій: СП. їм властива-більша/вираженість емоц:гііюі 'капругк С0^.9 ,• нейро-тизму, ^3, -які, ,:фота, не виходять зл рамки нор>|>;‘ • ' ' .

Тікші чином, волейбол:сги поилологічкс «гмісіш ігрових аь'я:юи сугтзао '&ід?:зкя.оі'ься волейбол: сп з мфа' еуміс-•них гр/п.білш високим рівнем розвитку інтелектуальних-властивостей, б'ІДі.-ііІСК СХЇЯЬНІСТГ до. спілкування, емоційною рівноваго», напу,тегяи\»іото - досягненні’ .поставлених завдань. 0 ?же, - сяедиф і чя і '■ ■ в г ли: ннсот і - волейбол і ст і в сумісних груп стосуються х^рактерястак ссххіки. та свідомості різкого роду та рівня ЇХ ’ІНТгЯЄКту?иІЬНИХІ , ЗМОДІЙНПХ,' ВСЛЬОВЛХ- / осоопі-востей, а також деяких особливостей мотиваційної сфери!

Нападаючі псяхоясгічяо сумісних ігрозхх зв'язок .відрізняються від зв’язкових комунікативним;: -та емоційно-мотиваційними характеристиками психіки та свідомості. '

Результате факторного а:-чяІз/ лохгзаихіь особистіских тестів у волейболІСПЬ рк^ОГО-рІЕНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ сумісності свідчать пре те, ■а.о на сучгокість -ліртр^огв суті'ззо впливають такі їахторл, .??. триЕокУ’о-ть-лрйотісованіоть, ек-.тра-вєрс:я-:.чтровер-:іл, -чг-але-т, ссоб.'отго.'ч-д. гоза направленість. Гргвііі психологічно сумісних груп характеризуються

високими показниками за такими факторами-, стійкість до стресу, інтелектуальність, екстравєртивність, орієнтацією на досягнення групових завдань. Членам менш сумісних груп властиві протилехні риси. . ■

Аналіз дендрограч, отриманих в результаті проведення ієрархічного кластєркого аналізу свідчить про те, ідо психологічна сумісність е екіпажах веслярів та групах волейболістів перш за все формується-, коли партнери ьзаємо допоьнсють один одного за однкмн властивостями, а за іншими мають подібні характеристики. При ньому необхідно враховувати рівеїю зкра-хе:-:ості тієї чи іншої властивості особистості.

Якщо кластер-аналіз дозволяє: судити про подібність-від-мінність міа партнера;® пра .одночасному розгляді всіх злсчо-з дослідження показників, то розрахунки коефіцієнтів іодіб-нооті дозволяють говорити про поді<5тсть-відш• ість. за окремо'взятими властивостями. Аналіз коефіцієнтів подібності свідчить, цс для психологічної сумісності партнерів у веслуванні та золс;'с':лі иеобхгдно, зоб показники пснхомоторнкл були годібніїмн на висскс>7 рівні ?ираг.онооті. За емоційно» стійкіста, відповідальністю, самоконтролем спортсмени також повинні бути подібними, а. по домінактності - взас:.'о доповпя-вати один одного.' ,

. Результаті' дослідження показали, до оптимальний відбір та комплектування екіпажів веслярів та груп волейболістів хргще здійсньвзти, керуючись методичним правилом, ідо побудо- . ванє на основі лінійних вирішальних правил СЛВШ та ґомео-статїсчноі' кододхкй . діагностики психологічної сумісності. , Суть'цього правила полягає з' тому, вд - на , . першому . єтапі

відбору всі кандидати проходить комплексне тестування за раніше описанимипсихологічними методиками. Результати їх тестування підставляються в лінійні дискримінанти і , функції, значення яких СУ) •сшестзеяяється з так 'званим порогові:?,! криттерієм' СУ**). Якщо значення функції є більшим або дорівнює пороговому крите'ЯК, тс такий спортсмен відноситься до класу "сумісних". Ці спортсмени на другому етапі відбору виконують завдання.на-"Гомеостатичній установці"-. За результатами двох етапів приймається закличне рішення про приналежність спортсмена до однієї із груп - сумісних або несумісних. ,* .

Побудована на основі інформативних показників,- що виявлені в результаті покроксвого дискрамінантного аналізу, лінійна дискримінантна функція (ЛДФЗ для веслування має-вигляд У = -0,11 Е + -0,32 0г + -0,05 НС + 0,06 ВД + -0,40 ІЗ. Порогове значення СУ*} = -3,56. ' ■ -

' .Для волейболістів ЛДФ така . .

У = 0,22 А + 0,49 В'.+ 0,23 Е + -0,20 (5г+'0,30 0з+ -0,05 КС +

о.оз на.+ -о,37 тз. ■ . . '

.Іїорогоье- значення СУ*), = 5,£3. і ' ' -

Оцінка сумісності за результатами.роботи на "Гоі.:еосгатячи і й установці" юіе оцінюватись аа такоз скалою Сдля часу вирішення гомеостатичної задач13: висока сумісність -

5,1 - 11,0 сек; середня - 11,1 - 22,0 сен; низька - > 22,1 сек. ■ • ' - ■ ■ . '

Отже, результати-дослідження п ідтверджувть.запро; .'-совану гіпотезу. Це проявляється в результатах порівняння дослі-

спортсменів.. О

джуваних груп спорі

; На підставі результатів.дослідження були сформульовані такі висновки;.' .. V'*; . ■

' 1. Психологічна сумісність членів екіпааіа-двійок вес-

лярів на байдарках та пар_яігх зв'язок волейболістів є функція трьох факторів.- особливостей взаємодії партнерів в пдх видах, спорту, рівня ^ирагеності та . поєднання притаманних їм індиві'дуальногіїсихологічних властивостей.;: " . ■

; 2. -Пихологічну сумісність веслярів та волейболістів об-

умовлввть'-різні .'інісивідуально-дсяхблрі’ічяі властивості. Для . членів суміения екіпажів.веслярів .характерні наступні інди-ВІЛуаЛЬЯО-ПСЯЙШОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ .‘середїцй^ рівень ДОМІ- -нантності, гнучкості, висока,свідомість,'залеайість від групи, направленість "на*завдання", висока.точність-відаірвзан-яя зусиль, -для скісних діад-волейболістів характери і: кому-нікатизяість, інтелектуальність, емоційна стійкість, саіга- . контроль, залежність'бід тпупа, направленість "на завдання", висока точність відмірсзання зусиль. , \

3. Виділено по п'ять значтшс факторів," по визначають структуру • і ндяз і дуаяьно-пскхолог і ’-тих особливостей членів .сумісник, екіпагіз. веслярі з.. та зв’язок волейболістів. У4 веслярів боші:такі; “трягозність" (доля загальної спільності

- 26,250, ■'‘груяова-особгістісна направленість в поєднанні з екстра-іятроверсієв" (24%), ‘'ділова - активність" С19,5Ю, "практичність” (.15,8%), "нега^аність" СІ4,5?0. У ва~~Лбдлі- ■■ оті:.- вони такі: мтривозиістьн С26,0%),.- "екстраверсія-.-^ інтроверсія" (23,3%), "ділова активність"■■ СсО'.АЮ, "інтелекту-

альність" С15,6^' ), ' “особистісна-групова направленість”

' 14,7%). ‘ ■ .. ,

4. Методом кластерного аналізу .виявлено, що психологіч-

. І . • ■ -на сумісність Ьеслярів та волейболістів базується як на подібності, так і -взаємному доповненні (при одночасному розгляді),* включених в дослідження, індивідуально-психологічних властивостей особистості. ■ ' ' ' -

5. Розрахунки коефіцієнтів подібності для окремих’ пока-

зників індивідуально-психологічних властивостей свідчать, що сумісні веслярі та волейболіста повинні бути подібними за показникам- психомоторики', інтелектуальності,; емоційної стійкості, конформності/' самоконтролі та взаємс доповнювати один одного за домінантніста, незалежністю. - .

6. Лабораторний експеримент показав, ідо показник часу вирішення' гомеостатичного- завдання корелює -з сумісністю

■ партнерів у веслуванні (грЬ = -0,87) та' волейболі СгрЬ = -0,45). Величини точкозо-бісеріальних коефіцієнтів кораляції свідчать, що методика діагностики • психологічної сумісності . за допомогою “Гомеостатичної установки" досить приемлема_для практики.- ■ ' . .' . . . ■

7. Лінійні вирішальні правила як для ■ повного набору, включених в дослідження показників, так і скороченого дозволяють діагностувати психологічну'сумісність веслярів'та

■волейболістів з імовірністю правильного рішнкя р = 0,83-87.

- і' ‘® ‘ .

‘ ' '-. 8. Методично правило, утворене на- основі лінійних ви-

рішальних правил та гокаостатичкої методики, дозволяє' слти-мізувата відбір' та .коышкпування. психологічно сумісних окі-

пажів веслярів та зв'язок волейболістів.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНІ В ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА: , . '

• 1. Психологічна сумісність і ефективність спільної”

спортивної діяльності // В 3d.' Фізичне виховання дітей і молоді,- Київ, "Здоров’я". - Вип. 12.- 1988,- С. 18-20.

. 2. Диагностика психологической совместимости в команд-

ных видах гребли // Тезисы докладов X Всесоюзной научно-практкчесой конференции психологов спорта.-- М.-. 1988.- С.

48-49. ' ' . . . ' ; ' ’• ’ ; ■

3. Совместимость ■ как фактор коллективной готовности

спортивной команды // Оптимизация физического воспитания студентов к подготовка спортсменов в вузе/ Сб. науч. ■ тр. -Минск, БПИ, 1991,- С. 125-120. ' . ■

4. Компьютеризированная система для психодиагностики

межличностной совместимости спортсменов // Физическое воспитание в вузах железнодорожного транспорта: Межвуз. сб. науч. тр. - .Харьков: ХШТ,. 1993. - С. 67-69/ ■ ,. ■ ‘ ■. ■

З, Групова композиція як фактор-- ефективності спільної діяльності екіпажу веслярів // Вопросы педагогики \высшей и средней школы. Сб. наун.’’ тр./Под'ред проф. В. К. Буряк и проф. Л.В.Кондратовой.- Кривой Рог, 1994,- С; 173.: ' у .

. . Olefir V.A.'Psychological compatibility of a spbrting

groups and tea's. - ■ . ' . . ■ • ; -:

.- The thesis to obtain the Candidate .-of - Psychological. Science degree, .(speciality 19.00:.07 age. . and pedagogccal -

psychology), Kharkov State Pedagogical. University named -after 6. S. Skovoroda, Kharkov, 1S33. . . . •

■ The talk is devouted to'the . problem of psychological-compatibility of the sporting team members: Cocpatibility-is . considered as ar. important factor which- determinied readinen of sporting tearas.-Special attention is paid to'the develop-. ii*ent of. the criteria-oi cciT-prtibil ity. A two-step algorithm for selection and composition sporting leans is propoped. ' .

.- Олефір-В.А. - Психологическая совместимость спортивных групп и команд-. ' ■ - - . . ' ' ' ' - Л

. Диссертация на соискание -учеаоа степени -.-^здидата пси- -' дологических каук по специальности-19.00. С7-.. педагогическая и возрастная - психологин, Харьков.' гос. пед. ун-т им: ’

Г. С. Сковороды,-.Харьков., 1995.. .: . -' '

Работа посвящена исследовании проблемы психологической' '• совместимости членов спортивных' групп. Совместимость рассматривается как вагный фактор., обусловливающий.' эффективность' ■ деятельности спортивных команд. Специальное вакзвдие уделено . разработке критериев совместимости. 'Предложен двухшзговый ■ алгоритм отбора, и комплектования спортивных команд. - . -

Клпчозі слава: .психологічна -сумісність, спільна , діяльність, індивідуально-психологічні властивості особистості.

їїіzписало со. груку "24.02.95 р. Папір книжно-журнальний. .

Формат 60-X 84 I/It* Умов.-др.аркуп 1,0 Умов.-вис. аркуп 1,0— Тираж ІС4 при?.і. Замовлення № 26._______________;_________________

. "Ротапринт X3UT, м. Харкіз-12," зул'. Сверглоза, І.