5. К$].-2010.-М3134-3135. 9. ШЙИ>-|^^*Й£Х [^$] / WSR. -

6. [^$] / //ШЖЙ 1898.-^293о

£*¿-,^-».- 1989. -М3. 10. fpjg М] // -

7. [^$] / 1902^5 0.-^2.

// ВШЖ,ті+Ж.- 1998^1Я3 0.-М1 11. ФН^Ш4^ ML - ?±^. - ±

8. [^$] / ^:ФН^Ш4^ЖШ±, 1991. - 570М.

+І». - £^:Й^М,1964. - М6551.

УДК 81.00 ББК 81.00

Ли Асюе

О РУССКОМ ФОРМАЛИЗМЕ

Русский формализм как литературное явление, имеет разносторонние сложности. В этой статье рассмотрены возникновение и развитие русского формализма, характеристики теории остранения.

Ключевые слова: русский формализм; теории остранения

Li Лкие

ANALYSIS OF THE RuSSIAN FORMALISM

Russian formalism as a literary phenomenon is remarkable for its complexity. The article focuses on the emergence and development of the Russian formalism and discusses characteristics of the defamiliarization theory.

Key words: Russian formalism; Defamiliarization theory

^ИШ 3lt 19Шй^20Шй*Л,ШШ^?±^#

ш,шн£^^£м,мэдш—м&^

1.№^±Мт«МЩМ ^^ші^ш¥шжож—шжшл±^й

а<(іпШ^Шй»(1914^)—-^^й — ШЖ ^М^ІЙ:^Ш4адШ#і^М, ¿А^Й^Ш^ЙШШЙШІШ^МШ й“^±^”№Шо^ЛШйДЖ—^ ^Ж#^*20ШйаММ'Ш^,^Й м^темшмотнш№ілдаш ^^Шй^ШоШПМШіМШ^п

© Ли Асюе, 2012

сл Ч

чх

шв

isD m» О ^

^ Í4 hi® МФ

Ф и

■мш

\^Р5

-шш

Щ™|:

^Ч"3-

FH

ш

Oí z¡¡§

si

ча

\|ттт

□>

ш

2£ H Ç»

Ж 4é 2£ Ч ||\ ^ g¡s " H7 èw й ?!

Ф Ф 7# ^ >1 Ш ^ gS Мш зл№ № " 4£4Г W'^' ^дФЖйІ іШ^^пШ^ІГ №М&

£> Ш и ^ 'a 4é )<-" дії Sh 'är т^ Ш

№^ätr^^йщ¿s" s#

пз- tn £Ë VHL =i; ЧШ- S4' trb

Ш H

fciT

Ш)<г

ç»

4ffl^ Ш [il ^->

ÖH

ЄЄ-

hr

"fr ; ntt-,

-*H ■ а .

äi

^чт^>-аа

■sr

Í4:

І? Ч Р5

Ч^Ч

ч-т^^т

®fí33)+^S3

^tt ЕЕ Sn тЙ

І3> ОгН

iS ^з

і^[^:іїИЬі^)44і$[Й'^п Я Ч ^ ^ 5н Ч

Ш й? 3 ПНІ- ><-'

& PS £= Ч № Ш ^

Щ 5н Ф >« =£ Ш ^ № ш ш № ПНІ' 2£ ^ Щ Ш Ж ^ 4й Н

(ГБ УЙ'

CvHm

ТЗ

R £U

Ч^ЧЖ«}£2

н? <$ ш & ш s пні- hí в! hí " 4Ш йп йй H-Зн ^ r^^SEEIN^^P 3S

hi ж £> ч " з?y Мш

5ßp}ü^$i^ä gt ч

^шІШГ 4ш R т^ И 3 -fl

Ч hi H i# É? 35 1 ^ 41$ H

&

Ч

2?

С~'

ш

£І>

О

CV}

ч

Ж

їч

о S

о S

н ЕШ

К

CD

X

S

CD

->

Süffig

to to ^

- g ^ ^ m ф

^ 4Й ^ Ш ^ ^ 4І S |№ш|)4 cv> ^T ^ Чп^

° Ш" ^

ФЙШ Üfî ^

i^&a ^ g ^ ° ш ІШЗ

И^пИ

^ И nul'

K'hm s><ígt

їм-

hi4J№

f ФКnul-"

4 4J]í йш 4^ ^ ^ l$t hH- 3- )H= Ж 3? Ш.

И^ч^^ій

vVH

sh

gí )<- П11|- £| ПІЗ'

nul' 11 Ф ^K

йп № Sh и ^ ч nui- ^ y IM3;

SlK'

^ iVtt 111

SH ^

3 Sâi ° )NS ^ Sh

ЙшН-

Ш#;

><'

n>

>#

нтш

1 №iSF

"

EEb âj Ш Й ЕЕ °

: Ж

S £i îDr nul- ПІЦ- Ш nul- 1 ЩК" ° 3h3^ вдuÈ

t$ nH 2 ^ ^ ^ ”3" nu|-

SH g: ^ g' ' ш ^

~c^

■ æj

ñ Ш £> '■

i\m hi йш " ч^ш

-^ь •N і_і Яи

ншш

au

Ф

Wr Й?

- ^H- Щ-^ ’

Ш

3HnW ^ nul'

K-sj

\~T •‘■^ nHÎ

Х'Ї53гЧ4і^® >H¿nJ^nul- 1 ЗШш

шщт\ |^о ^üS-

пн ш ^ ^ g: ч ®

Kt-

Ш ■&■ Ш йш Ф «Irr " )>- ¿Iі йн Й 4^

щ.эЭн+ЧЭЧ^й

ш 1 р-> 4ш2£

1 ёе ->^ Ш "

° -> Зн ® nul- $= Ш й:

І ітп t^I- [tffl

э^->

Æi Й )ІФ æ3

яз

># щ ?

і*;

Х^Ц /■*« (‘і’»

И#ї4^ ^ Wy ^ ІЙ| )<- £h SH Щ " nul- g: S лі " W

т 1 Й'

ШЙИ'

І#4І

° жт

ЙН 4н nul'

nul- ^ Jir

И§

Л-Н ^Г

рЗ о ><'

□>

Жу Щ Ш № ^ № ><ч ФЗЭ4Й ЖШ>- r)№ 4^ № ^| щ ítt Щ hi 5^ Щ -^Н-

н ^ ^ ^ ^

fft Ш ч-п л№ 4ГГ î^

і ^¡5°

sVH

~C^l —^> r±^S Äiöft

St 4н И'

¿il Sh Sh ^ Зн Ж1M t~- 4JJ 4JJ

Й-

Ш

>h

Ш

>Ft ^ S ш ш

Ж |ш hJ^ Ч 3 5^ 4jJ %\ M Ж13 # ЩЩ.Ш" НЗ'ЕЕ

Ш^г

Ш’

1 -tir

Ч if æI 4tt -В- ЙН Pè

■ <tt • іТП

: чк-

^ cá- hi-

иМ^

^К'

F>

EE S hi cD|- ^ "

4 ¿4? cf vj, Йш ч hi 4tt ^ ^

-зш

fX" Ш 3EE4X

ЙшЧ

&

4

W 'ч ^4- c^>

t#^4- R R

^fffl

Ж'^іОгН''

Й " 4JJ Ш 4é Ü Йш Йш ° Ч

£>:

4H-

4^ Ш ¿r

ЕЕ

т

^=3:

п>

П

ч

i$

ги

INÛ

О

Äfr

в

-B-

Й:^

№Ч^ЬІ-Ж-*, nfr '»* ^ >h 5 W № =Т ^ 14:3

Fît

ш

я

пи

К'

Ш о

Ж

£=

і -fra

С£5 <~н ^

W Щ[

ІЙГ !э'-

mf ®

^ ít ^ жйч

rtí -fra

М Щ ^

1 °

ів^т

Ж^й-

со :Пт g № чк

Ж R

і—1 *^х

С£5 Ж

СО ЖЬ

о 5э

!ЧЖ

ОТ Æ3 тт с^

л&

^5^

- 1 ^ ° _ № й- ^1'

^ч£

ЧУ

Ш <М zÉf !^~

^ чу І ';Пт

50 ^ Irr to ' сл

«■

í jj?H Sl?s

ш

^ І5 Н' ^г

°

из

ф

0 —і

1 X 7\

>

<

Ю

О

Ж' # а зщ; Ні'

4^

ЗЙ

—■і>ч МІ

НШИиШЖ^ЭЗ-Ф

Ні

-^н

Зп

В1^ ^*К°

XI ш-

□!>^#ш21; п^йш *^° Щ.

[й- 1 Зн^ьй-Зїий

®>Ь° *

НІЗ№>Г Щ

с^ г? ^ ^ ^ Ні ^ *

-м° ІШМ

3# кЙЗпЙ-1 З^И *&

^3^ " й^-Е-

§Й^Я

ЗШНі

^ ^ 7^ Мш 3 ]% ^£№§№[N¡1

•^7 [V ТІЛ ДП Ь]' ^ 4н -Я}

з^з^з^ш»

Щф:^Ш<$ЇЗ>-0 ж

^І^НІ^Зп) 1 §$Ёлт1)<1|1

- 2Г #->^ЗНІ^

^>434 ЖЗ)ІІ0 Е&3№Ш

Ч ПП- ^>~ [ТІ И о

№4 м

’ 4^4 І І Г-

■ пй ^

М^Э")14:й:й^Ч)<1'йш;^^::гй: Ж Зї} =£ Ш " Ні ^ Уі дп

щзщ^м&^хяйи’і ^№вй^г[Ш^^и і ^^¿.[й-^^кйш-в-

^ ^ ^ш ^ ^ м

^ Ні ^7 3?^

11^

НШЗ ш!^^^^Ф>-Е&^7

1 Ні

N'#^1

Ч

4ШрШ5°ІШЗЙ^ З- ■Ч7 Зп -Б- "п Щ з?і

<ні

□>

т НШ

Щ пП- Ч Оф ^ ^ щ уц.

2і^ Ж № ¡Ш 3 3 Ж'

3 ^ ^Р Рї Й ЙП )<"

І *

ЯЛ Уш ^З"

4^« Ш^Г ' Щ

ші^зйшмні

ЗЙЖ ^зчз^

-МїФ^іМШйііШ ^ Ак З )^Г ° З 4Н "

їіи

?" Нш

Мш П4)>

^чкЖЗЙ^^ * ЧЇЇ^Ш^№ЯШ КЙЯШЙЙКР

- Ч ¿с з

ш

ЙЗЗ

гш>

ТЦ ІЗ> ^<

м-

ІЙ 1 ФЗ^Ні' ^ Ні>?

Йш4+іу ^ (т}-^ йш

Ні^

*

й

Я

-^ІчІ

¡Ш М

^ Ні йш р -4>і ■

ітГ с^-

(т} ^

Ш-Н ^ йй [V с^

~~~Я~

гщ

^ШНІ І ^^Й-^ШИ)#^'- X... >ш йш°

ЭИ--У

пні-^ » Ні4^§і Ша^

пй 3

пні- З

п>

І

ЗнЇН'

[#°

Ні^Н^Ні

З- пЙ [V X [V

- XI

' ш*

~~>1- • 7Ш

° ПІЦ' "

НЙЙІ^НІ 1 ЗН'Ні

^Ш^'’

00

о

№ іШ

Ш- т-е ^ (Х>

^ (ЇНІ " ^ £ У

лл№Йш

-$&

° Щ 5->

лл№ Ш

Й;Р$

г=^

*'И^

^Ні-П

-ІШН

^ Зп З ¿Iі -ы № Щ

ез> М4. ^ ^ яр

Ні

ііл 9$ ф *-^ ^І' пй 3- ^7 ¿4?

пні- Щ й №

Н

° # е^-ш} ^

Ж Ні®

СБ пП ;

^¡ш^-

ш

[й- ’ [ Лгг ^ Ж

Н Йпу Мш -Ч

Ш"

->

Ні^

. ^ й - ^4- ^ 4Н- ^ і,у, '*—

Ж" # 4Ц Су #

^м>4^::іЛі Яш

м

+)

ЙР

-а-

#ЗЙ КІ'пй Ні^ФЯ Ні^ ^ППЩПП^^ЦйЙ^:® ' ^^¿ії#ЗЙш|-^Ні

#ШГ

4йа-»пй'‘ а-551^:^ И-Ні" тш|-ф5|Ш^|

)Й І1^ М й І -0- Ф 2і

Ьі- Щ

КІ

"1^-

ЛІ ^1

Уд ш^

с# ф шН-" пй у

V-*- тт> г-/' Ш с£ї* П[іі

ЇІл ~Й

Ж а

Ж'С^

X 1

шН- 2ІШ

КР1’"

•^4ш

:-МУЙ

, 2ЛІ> ¿и Сч(7 7г

" #Й1

5й ^ пн|-

ІН: 3

Рл ^

8 §■ *№ Щ ЬШ^Ні

1-Ы. аз« ^н '•

І тт ^ а

^

*

^ ^ з и-

и1~ Щ- АЦ

-н-

пИ

ПІ1|-

II

Ні

ЇІл '41 _ □>

Ні

ф # Нг 4^ й зй Ш

° і$^ппщ 3 у ф ш Ч Ь]' З З ЗЙ Ш Ш зп) УЙ ^ Щ И-¿и )^ їїГіР Зй ^ ° Ні 4^ ^' г-н пн|- ^ ^ ^ р$

с^г

Зй у ЗЙ

№ >НН

шНЙ

$Б4Й

У=Ь

ГЛ

° Ф Р+ї^-|ш ^глі зп) ^ ЙШ щ ^ щц

.ЕшН-3у £Р

^ Йї п^

да Зп) З-

°

Е&

^ II ННі /К ш

^пз':

ЕЕ- (§а ?гП Ч^^І ЗЙ * м

ш|Ф Ж- ^■

пИ

Ф:

:>*і

і#

п>

3 пй " №

тй? Й: зй

1 £У

йнз

ш-йн

З" ^ Ні^»

§щ 'ІЩ-і

Ьі-Ф^ ; Н ЗЙ И ] £> ^ ^ ^ ^ ^ Мш йш )<-М- ^ Лк ^4ш Ні'їй

п>

43^.

зй

йш^пИ

^ш!

^ Ні

ит

з$

Ні^

??

зй ^

ПНІ- 4Й

4«И'Ч

І—1 N4" і-ІЛ' Ш*

Ні

Лгг

Щ

зй

-

-н-

^ЯЛ Т^ Й-

и з ^ ші

^ і ш^

° ж

4^

ЗЙ " її И'

йш т^

°

Ч (Т}

^ (ЙІ М ><^ #4Ц ЗН' И'^ №у

ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ: ЛИНГВИСТИКА, МЕТОДИКА

Bl

МШРММВ^”о^і^ШЙШ^“Ф

^”№Ш^'М^Ф^#^#ЙШ1Ш1Мо“

^^”Й^1Й^Х“^”,І0'М^ФЙ^

М“^”ДОЩ^Ф^Ш£Я^ЖіШ

мй^“ШШ”«,м“ііт”й>щ#

ІІШ;±1#^,^#.ШІ^'№

ш^зіллшш^ш^врште“^

І”І“*$”ЙЛЛ“Іт”оІЇЇ^

шшмштм^,мшшшйй

^ШтМ^»,т^®Ш^^ЙШт

м^й®щшіхшша#^*мїшх

2.2.3

fôM^if£,ilf^±ltë*Wbf

^і^££тш^т±±££м£ішш,

іш#Жо®х^ш№дхі^іщ,т

шші£±^ішх—#дайшй,^ад

йш^шшх№йшй,врмё^й,

#±№,WÂ.inaf^$ffà^inaf^É^^

^—^ЙШШ£,ВРШ^ш^Й^АЖ*Ш

і«^М«ЙШ#оЩШШ^±1

шш'еті#^рм^хш,мта^±

ilf^±im^gf^#^$№*

щ^й^і^іш^мето^тшйі

£Ш±І^І#^#іШЙоіШ^±1

iÁ^,ifaM№Xf^±Ém^,éf

шпш«тоМ^ті^і^^ш^

^â^i^f^i^,ilf^±l®iA

^шшгйш^шт®х^а шш

Йäë,ВДêfЩfí®lIf№ä@оД

#i№,^—#iff^S^fflMÀiniA

^ttTËИfí)^IІ^TІfЙІttо

іі¥к±ї^—^й^ш^т^+г

ХЙ^^ШЯЙ^Ш¥ж^о^Й^Ш^іЙ

х^т#и0пФ'Мйй№^й^т##

Й^аі#^ЩДШШШі¥Ш^,^АШФ

Х^ЩТІ^Ш^ЙШ^оіШМі!#

а^т—#^шші£т¥,шїш®х^

ХЙЙШ^,ЙШ^МЖ±І*^^20ШйІ

2^Іf®I$^ttË^^оilf^il

мла^шта^а^т^хій^^і

іШ^±1і#^#ЖФ—^ЗШ±@й^

^±lffiX^XfS#^ifÉ^#íii—

МЯ#^і^Й^М#Іії,#Й^Т—##

^20ШйШ^Іі£Д

^р®^ш£#,шажжшітш£®Шо

до,®£>ш$тйа$#ій#й#®,д

^ТШШФ^ШІоіШ^іІ^Дй

^M,ilf^±lÈXâ^M№f^,

rni^iA^ifÉ^MÆXf^Mf

1. Ш'ЖШ. E£ib#^[M]. Пн.-.

Ш±» 2000Ч.

2. йїж ттма± ^іф^здйф^яшл. ЖКхйЖ« - 2006Ч.

3. *1ШЩ.

£fc”[J1. , 1997Ч. Ц£#. ЙВВЖЖ

.У%^1'Г@Й££ШЩ. Ж1в> 2005Ч.

4. $иш. &штш&хштьття * ЧХФШ, 2012Ч.

УДК 81.00 ББК 81.00

Лю Дибинь

О БАРЬЕРНОМ ЭФФЕКТЕ пЕРВОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

Данная статья посвящена анализу барьерных явлений первого значения при усвоении других значений, структур и т. д. с позиции межъязыкового и внутриязыкового переноса. На этой основе автором указаны и причины такого явлени. а также и некоторые способы преодоления подобных барьеров.

Ключевые слова: барьеры; межъязычный; внутриязычный

Liu Jibin

ON FOREIGN LANGuAGE TEACHING AND THE FIRST wORD MEANING BARRIER

The paper is focused on a study of the first word meaning barrier that hinders vocabulary acquisition by foreign language students. Interlingual interference as well as interlingual transfer have been considered to this end. I suggest some ways of overcoming the first word meaning barrier by foreign language learners.

Key words: first word meaning barrier; obstacle; interlingual interference; intralingual transfer; vocabulary

Китай ^

isiM

Ж

^^Й^Х|р5#Й^Щ^,Й#П#ХВ£Пжить

«Молоток и до сих

пор живет у меня»

живем в

городе. Люди живут хорошо # жить

1985: 6)#£ОДВ^&Ш±^

іЖШ@(#іШ7Ш—іпЙ^@(іпЙ$І

вдж.

Щ^®,Щ^ШпТо 2, 1

®В£пЙШШШЯ,£пШ^—м^.МЙ

2, 1, 1 ХМЙ^Х&ШАШІ

стол ЙЯ.*#

_^,M^i^iPW _ праздничный стол,

ужин, банкет^#,

^МРШо^ШШХ£П:

© Лю Дибинь, 2012