УДК 378:37.032+316.46

В. Б. Коновалова ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ

КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

У статті розглянуто вивчення іноземної мови за допомогою комп’ютера, формування мовної та мовленнєвої компетенції студентів за допомогою комп’ютерних ігор та програм

Ключові слова: ділова гра, інтерактивне навчання, інформаційні технології, комп’ютерна гра

1. Вступ

Розвиток комп’ютерної техніки не тільки якісно змінює життя суспільства, але й впливає на культуру, залучає людство до накопичення культурного багатства. Інформатизація суспільства стимулює якісні зміни в соціально-політичних й економічних процесах. Нові інформаційні технології орієнтують людину на саморозвиток та самонавчання. Значно розширюються потенційні можливості комп’ютерних технологій завдяки сучасним досягненням науковців у цій галузі.

2. Постановка проблеми

Проблеми аналізу та висвітлення основних переваг та проблем, які виникають при використанні комп’ютерних технологій у навчальному процесі, окреслення моделі підготовки майбутніх перекладачів в умовах інформатизації суспільства знаходяться у центрі нашого дослідження.

3. Основна частина

3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослідження. Ця проблема не залишилася осторонь сучасних наукових досліджень. Формування основ інформаційної культури розробляли: Л. Вінарик, М. Жалдак, Е. Машбіц; визначення функцій інформаційних технологій у навчальному процесі розглядали Т. Гергей, А. Довіяло, М. Жалдак, І. Підласий; видозміни в діяльності та особливості спілкування «викладач — студент» із використанням інформаційних технологій досліджували А. Брушлінський, Т. Габій, А. Матюшкін, Є. Машбиць, О. Тихомиров. Все ж доводиться констатувати, що аналіз наукових джерел свідчить про відсутність цілісних системних досліджень щодо підготовки майбутніх перекладачів до роботи в сучасному інформаційному просторі із застосуванням комп’ютерних технологій. Відмінними характерними ознаками ПК (персонального комп’ютера) як електронного технічного засобу навчання (ТЗН) є автоматичність і наявність зворотного зв’язку. Дидактичними перевагами ПК у порівнянні з іншими засобами

навчання є такі: поліфункціональність, інтерактив-ність, діалогова взаємодія, різноманіття можливих режимів організаційних форм роботи. У той самий час застосування комп’ютерів у процесі навчання регламентовано вимогами, що висуваються до технічних пристроїв, і має відповідати певним принципам. У комп’ютерній лінгводидактиці актуальними вважаються такі принципи використання ТЗН:

1) обумовленість (чітке визначення умов застосування ПК залежно від змісту, цілей і етапу навчання, вікових особливостей користувачів, а також методики навчання, що використовується);

2) необхідність (застосування ПК тільки в тому випадку, якщо це дозволяє підвищити ефективність навчального процесу за будь-якими параметрами, а саме: збільшити швидкість засвоєння матеріалу, активізувати мовну діяльність, досягти навчальної мети найраціональнішим способом, полегшити роботу викладача або студента, скоротити час навчання);

3) інформативність (розглядає переваги комп’ютера як засобу довідково-інформаційного забезпечення навчального процесу, оскільки ПК дозволяє користувачеві одержати максимальну кількість інформації за найкоротший час. Окрім того, серед ТЗН комп’ютер найбільше відповідає інформативно-мовному характеру навчання іноземним мовам);

4) надійність (вказує на необхідність проведення експериментальної перевірки кожної комп’ютерної програми для навчання, а також на наявність етапу організаційної підготовки до заняття з використанням ПК) [1].

У підготовці майбутніх перекладачів на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу НТУ «ХПІ» впроваджено застосування інтерактивних комп’ютерних програм. Основним завданням кафедри є проведення наукових досліджень в галузі міжнародної інформації й інформаційно-аналітичне забезпечення підготовки фахівців з метою використання перекладу в міжнародних відносинах для гармонізації міжнародних стандартів. Наукові дослідження та навчальна робота кафедри спрямовані на розробку й впровадження новітніх досягнень в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій. У класах базової комп’ютерної підготовки в рамках дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної

TECHNOLOGY audit and PRODUCTION RESERVES — № 6/4(8), 2012, © V. Kanavalava

техніки», а також комп’ютерної практики, студенти університету засвоюють навички роботи з операційною системою Windows XP та такими додатками Microsoft Office як Word, Excel, PowerPoint, Shedule+, Access їхнього спільного використання за допомогою Office Binder. У класах, підключених до Інтернету, у рамках дисципліни «Теорія та практика перекладу», «Основи синхронного перекладу», а також під час самостійної роботи, студенти мають можливість працювати в режимах електронної пошти, телеконференцій, з відкритими ресурсами глобальних інформаційних мереж [2].

Одним із різновидів гри, що використовується у вивченні іноземної мови є комп’ютерна гра. Зупинимось на наступних програмах: Так, Monopoly — це комп’ютерна гра, в якій студенти мають управляти економікою різних країн. Викладач пропонує студентам певну економічну ситуацію, надає вихідну економічну інформація, вони мають приймати самостійні рішення у розв’язанні поставленої проблеми. Ці рішення вводяться в комп’ютер, аналізуються та оцінюються. Найбільш ефективними і цікавими є ігри, що реалізуються в інтерактивному комп’ютерному середовищі, в якому створюється мовне середовище на екрані з відповідним звуковим супроводом. Прикладом може бути відеокурс англійської мови «Cutting Edge». Відповідний курс складається з тем ситуацій, які представляються на екрані. Студенти перекладають та коментують репортажі журналістів, імітуючи режим реального часу. Застосовуються елементи синхронного та послідовного перекладу. Позитивними моментами таких занять є співпраця студентів, їх кооперативне співробітництво, вміння реагувати на неперед-бачувані ситуації та екстремальні випадки. Крім цього, особливий інтерес викликають комп’ютерні програми з професійного послідовного перекладу із застосуванням промов та виступів видатних політичних лідерів та відомих особистостей (за підручником Г Мірам «Професійний переклад»). Кожний учасник гри виконує певну роль, відповідно до якої він приймає рішення, долає перешкоди, розв’язує мовленнєві завдання. Завдання студента полягає у тому, що він грає роль «перекладача», вступає в діалог з діючими особами, відповідає на запитання «колег-журналістів», пропонує свої запитання та ін. Навчальне середовище (e-learning environment) — різновид середовища, що становить цілеспрямовано побудований імітаційно-формулю-вальний, навчально-пізнавальний, організаційно-технологічний та інформаційно-комунікаційний простір, в якому забезпечуються необхідні та доступні умови для ефективного виявлення цілей педагогічних систем [3].

Є значна кількість автоматизованих навчальних словників, що сприяють вивченню нової лексики. Автоматизований навчальний словник — допоміжний засіб забезпечення навчального процесу,

який використовується з метою розв’язання певного класу навчально-методичних завдань, головна з яких — видача за запитом лексично-графічної інформації з будь-якої лексичної одиниці, що входить до базового навчального курсу, включаючи її основні морфологічні, лексичні та синтаксичні характеристики [4].

3.2. Результати досліджень. Таким чином, розглянуті комп’ютерні курси та програми сприятимуть підвищенню мотивації студентів, активізації пізнавальної та мовленнєвої діяльності, формуванню навичок спілкування в мережі, зростанню їхнього професіоналізму. Застосування ігрових комп’ютерних технологій у вивченні іноземної мови істотно розширює можливості формування мовленнєвої компетенції студентів.

Література

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти [Текст] : монографія / В. Ю. Биков. — К. : Атіка, 2009. — 684 с.

2. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник [Текст] / авт.-уклад. М. Ю. Кадемія. — Львів : «СПОЛОМ», 2009. — 260 с.

3. Енциклопедія освіти [Текст] / за ред. В. Г. Кременя ; Акад. пед. наук України. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

4. Communicative Language Learning andin Microcomputer. — London, 1987. — 95 p.

5. Houber J. E. Exercises informatigue d’Anglais [Text] / J. E. Houber, P. Benguet. — Hachette-Paris, 1981. — 152 c.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ В. Б. Коновалова

В статье рассматривается изучение иностранного языка при помощи компьютера, формирование речевой и языковой компетенции студентов при помощи компьютерных игр и программ.

Ключевые слова: деловая игра, интерактивная учеба, информационные технологии, компьютерная игра и программы.

Виктория Борисовна Коновалова, доцент кафедры делового иностранного языка и перевода Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», тел.: (057) 707-60-62, 050-756-08-73, e-mail: kon-viktoria@yandex.ru.

THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE COMPUTER TECHNOLOGIES INTO ACADEMIC STUDIES OF FUTURE TRANsLATORs V. Konovalova

Is this article, we study IT-supported foreign language learning, in particular, oral and written language acquisition with the help of computer games and programs.

Keywords: business game, interactive studies, information technologies, computer game.

Victoria Konovalova, associate professor of the Business English and Translation Department of the National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute», tél.: (057) 707-60-62, 050-756-08-73, e-mail: kon-viktoria@yandex.ru.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА — № 6/4(8), 2012